HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

WYNIKI II ETAPU 2018

 

WYNIKI II ETAPU ELIMINACJI WYDZIAŁOWYCH Z DNIA 19.04.2018 R.

DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM 

 W BIAŁYMSTOKU 

 

 

 

     Udział wzięło 30 osób. Do uzyskania były maksymalnie 22 punkty. W przypadku niepełnej odpowiedzi na pytania z części III, przyznawałem punkty cząstkowe (0,25 / 0,5 / 0,75).  

 

 

 

Trela Małgorzata     19 / 22 pkt

 

319 774     18,5 pkt

 

319 740     15,75 pkt

 

313 581     15 pkt

 

Szulik Victoria     15 pkt

 

319 968     14,5 pkt

 

319 609     14 pkt

 

300 405     13,75 pkt

 

300 694     13,5 pkt

 

Mrowiec Wiktoria     13,5 pkt

 

Synowiec Sebastian     11,75 pkt

 

Gajewski Dawid     11,5 pkt

 

314 196     11,5 pkt

 

314 010     11,5 pkt

 

320 187     11,25 pkt

 

319 812     11 pkt

 

319 639     11 pkt

 

319 916     10,5 pkt

 

Górak Magdalena     10,25 pkt

 

Jasiok Krzysztof     9,75 pkt

 

319 777     9,5 pkt

 

Lach Piotr     9,25 pkt

 

319 731     8,5 pkt

 

320 204     7 pkt

 

319 643     6,5 pkt

 

Jakubowicz Klaudia     6,25 pkt

 

320 241     5,75 pkt

 

319 555     5,5 pkt

 

319 982     5,25 pkt

 

Gojny Marta     2,75 pkt 

 

  

 

IMIĘ I NAZWISKO, NR INDEKSU:

 

 

 .......................................................................................................................................

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM

ELIMINACJE WEWNĘTRZNE WPIA UŚ - ETAP II (19.04.2018 r.)

ZAKRES:system źródeł prawa, parlament, Rada Ministrów i administracja rządowa; samorząd terytorialny

 

CZĘŚĆ I. TEST „POJEDYNCZEGO WYBORU”

 

1. Zgodnie z Konstytucją RP, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, na mocy której Rzeczpospolita Polska przekaże organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, jest uchwalania przez Senat:

a) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów,

b) większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (art. 90 ust. 2 Konstytucji RP),

c) bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów,

d) większością 2/3 głosów ustawowej liczby senatorów.

 

2. Zgodnie z Konstytucją RP, uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, na mocy której Rzeczpospolita Polska przekaże organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, Sejm podejmuje:

a) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 90 ust. 4 Konstytucji RP),

b) większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów,

c) bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów,

d) większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

 

3. Zgodnie z Konstytucją RP, wybraną do Senatu nie może być osoba:

a) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

c) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (art. 99 ust. 3 Konstytucji RP).

 

4. Zgodnie z Konstytucją RP, rozporządzeń normatywnych nie ma prawa wydawać:

a) Marszałek Sejmu zastępujący Prezydenta RP,

b) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

c) przewodniczący komitetów, o których mowa w art. 147 ust. 4 Konstytucji RP,

d) minister - członek Rady Ministrów (a contrarioz art. 149 ust. 2 Konstytucji RP).

 

5. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytania poselskie:

a) w ciągu 7 dni,

b) w ciągu 14 dni,

c) w ciągu 21 dni (art. 115 ust. 1 Konstytucji RP),

d) w ciągu 30 dni. 

 

6. Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych ma charakter:

a) konwenansu konstytucyjnego,

b) zwyczaju konstytucyjnego,

c) normy prawa zwyczajowego,

d) normy prawa stanowionego.

 

7. Zgodnie z Konstytucją RP, wybory do rad gmin są:

a) powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym,

b) powszechne, bezpośrednie, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym (art. 169 ust. 2 Konstytucji RP),

c) powszechne, bezpośrednie, równe, proporcjonalne i odbywają się w głosowaniu tajnym,

d) powszechne, bezpośrednie, równe, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

8. Zgodnie z Konstytucją RP, członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu:

a) za naruszenie Konstytucji,

b) za naruszenie Konstytucji lub ustaw,

c) za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za popełnienie przestępstwa,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa (art. 156 ust. 1 Konstytucji RP). 

 

9. Zgodnie z Konstytucją RP, udzielenie wotum zaufania urzędującej Radzie Ministrów następuje:

a) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

b) bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów,

c) większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 160 Konstytucji RP),

d) większością głosów ustawowej liczby posłów.

 

10. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów 
w razie:

a) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów,

b) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,

c) niewyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania,

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe (art. 162 ust. 2 Konstytucji RP).

 

 

CZĘŚĆ II. TEST „WIELOKROTNEGO WYBORU”

 

11. Sejm w swojej działalności może podejmować:

a) rezolucje,

b) deklaracje,

c) apele,

d) oświadczenia (art. 69 Regulaminu Sejmu).

 

12. Uchwały Rady Ministrów:

a) mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy,

b) mogą być wydawane przez Prezesa RM na podstawie upoważnienia RM,

c) mogą być wydawane na podstawie ogólnej konstytucyjnej kompetencji RM (art. 93 Konstytucji RP),

d) są źródłami prawa powszechnie obowiązującego.

 

13. Skład sejmowej komisji śledczej:

a) wybierany oraz odwoływany jest przez Sejm,

b) wybór oraz odwołanie następuje zwykłą większością głosów,

c) może liczyć do 11 członków,

d) powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności (art. 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej).

 

14. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej są publikowane:

a) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra,

b) zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy,

c) rozporządzenia wydane przez Prezydenta RP,

d) rozporządzenia wydane przez Radę Ministrów (art. 9 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

 

15. Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zalicza się:

a) przepisy porządkowe wydawane przez organy samorządu terytorialnego,

b) zarządzenia Prezesa RM,

c) uchwały Rady Ministrów,

d) rozporządzenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

 

CZEŚĆ III. PYTANIA OTWARTE

 

16. Wymień 3 hamujące uprawnienia władzy ustawodawczej wobec Rady Ministrów 
w świetle Konstytucji RP

 

a) wyrażenie RM konstruktywnego wotum nieufności,

b) wyrażenie indywidualnego wotum nieufności ministrowi,

c) pociągnięcie członka RM do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

 

17. Wymień źródła zasady dwuizbowości parlamentu

 

a) federalna struktura państwa,

b) feudalno-mieszczański kompromis. 

 

18. Kto wchodzi w skład Konwentu Seniorów Sejmu RP?

 

W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art. 8 ust. 5 Regulaminu Sejmu, a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.

W posiedzeniach Konwentu Seniorów bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu.

Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Konwentu Seniorów może zaprosić na posiedzenie Konwentu inne osoby.

(art. 15 Regulaminu Sejmu)

 

19. Scharakteryzuj prawo żądania wykonania:

 

Z zasady podziału władzy wynika, że z prawem żądania informacji oraz prawem żądania wysłuchania, jako instrumentami realizacji funkcji kontrolnej przez Sejm, nie wiąże się prawo żądania wykonania.

Tylko w szczególnych przypadkach Konstytucja wprost przewiduje takie uprawnienia dla Sejmu. Są to sprawy 
o najwyższym znaczeniu dla państwa, wynikające z nadzwyczajnej konieczności:

• podejmowanie przez Sejm decyzji o stanie wojny i o zawarciu pokoju (art. 116 ust. 1 Konstytucji),

• uchylenie rozporządzenia Prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego (art. 231 Konstytucji),

• wyrażeniu zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego (art. 230 ust. 2 Konstytucji) lub stanu klęski żywiołowej (art. 232 zd. 2 Konstytucji),

• wyrażenie zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie przez Prezydenta niektórych umów międzynarodowych (art. 89 i art. 90 Konstytucji),

• Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy (art. 171 ust. 2 Konstytucji).

 

 

20. Co stanowi kryterium podziału źródeł prawa na: 

 

a) międzynarodowe, unijne i krajowe?

 

Artykuły: 9, 87 ust. 1 oraz 90-91 Konstytucji RP.

 

b) powszechnie obowiązujące i wewnętrznie wiążące?

 

Sposób określenia adresata normy prawnej.  

 

c) samoistne i wykonawcze?

 

Rodzaj upoważnienia do wydania aktu prawnego.

 

d) podustawowe, ustawowe i ponadustawowe?

 

Moc prawna aktu (normy), zależna od szczebla zajmowanego przezeń w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego i związana z nią siła derogująca.

 

21. Wymień cztery podstawowe wymagania, którym musi odpowiadać rozporządzenie normatywne i dochowanie którym jest przedmiotem badania przy ustalaniu konstytucyjności 
i legalności rozporządzenia:

 

a) oparcie rozporządzenia na podstawie ustawowej - z czego wynika - oczywistytakże na tle art. 87 Konstytucji RP - zakaz stanowienia rozporządzeń samoistnych; 

 

b)utrzymanie regulacji rozporządzania w ramach wskazanych przez upoważnienie, wszelkie wyjście poza ten zakres nadaje takim przepisom charakter samoistny,

 

c) zdeterminowanie treści i celu rozporządzenia przez cel ustawy, którą ma wykonywać;

 

d) niesprzeczność rozporządzenia z unormowaniami o randze ustawowej - a więc nie tylko ze wszystkimi przepisami zawartymi w ustawie, w której zawarto upoważnienie do wydania rozporządzenia, ale też ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

22. Jakim wymaganiom musi odpowiadać każdy akt prawa wewnętrznego?

 

a) może być adresowany tylko do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu ten akt (art. 93 ust. 1); 

 

b) może obowiązywać tylko jednostki, a nie może działać na zewnątrz, w szczególności nie może być podstawą decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (art. 93 ust. 2 zd. 2);                                                        

 

c) może być wydany tylko w ramach ustawy, która musi określać ogólną kompetencję danego organu do wydawania aktów prawa wewnętrznego (jedyny wyjątek tworzą uchwały Rady Ministrów, które mogą być stanowione w ramach konstytucyjnych kompetencji tego organu; art. 93 ust. 2 zd. 1).

 

d) musi być zgodny z powszechnie obowiązującym prawem (art. 93 ust. 3).