HOME arrow KADRA arrow |-- KIEROWNIK KATEDRY arrow |-- prof. dr hab. Anna Łabno
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY
Odwiedza nas 1 gość

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Anna Łabno

prof. dr hab. Anna Łabno
annalabno.jpg

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.49

tel. (0-32) 359 17 89

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dyżur: czwartek, godz. 16.30 - 18.00


Zainteresowania naukowe: polskie i porównawcze prawo konstytucyjne, w szczególności systemy sprawowania władzy z uwzględnieniem mechanizmów przekształceń ustrojowych we współczesnych państwach; tworzenie podstaw demokratycznego ustroju ( w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego) w państwach postautorytarnych, w Portugalii i Hiszpanii oraz w Polsce; a także zagadnienia ochrony praw człowieka.

Wykłady i seminaria magisterskie z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego oraz teorii polityki na studiach prawniczych i administracyjnych.

Seminarium doktorskie z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego.
 
 
Publikacje:  

 

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
 
Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP - wybrane zagadnienia stosowania i ochrony / red. Anna Łabno. - Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, 4 , 100 s.
   
Iberyjska droga do demokracji - studium prawnokonstytucyjne / Anna Łabno-Jabłońska. - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1996, 225 s.
   
Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej - rewolucja portugalska 1974-1976 / Anna Łabno-Jabłońska. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1052 - Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1989, 148 s.

System konstytucyjny Portugalii / Anna Łabno. - Systemy Konstytucyjne Państw Świata - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 2002, 95 s.

Zgromadzenie Republiki Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. - Parlamenty - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1993, 30 s.

Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii / Jordi Sole Tura, Miguel A. Aparicio Perez , przeł. Anna Łabno. - Parlamenty Świata - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 2003, 195 s.


Niesamoistne części wydawnictwa - współautorstwo pracy zbiorowej:
 

Sądy konstytucyjne w Europie / . - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1999, T. 3, 278 s.
   
Prawo konstytucyjne RP - (w zarysie) / Anna Łabno-Jabłońska, Stanisław Sagan. - Katowice: "Wydaw. Prawnicze "Polbod"" 1993, T. 4, 91 s.

   
Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
 
Nowa konstytucyjna regulacja prawa własności w Polsce / Anna Łabno-Jabłońska. Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego, Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1993, s. 26-40.
   
"Stare prawo" i nowa konstytucja (niekonstytucyjność wtórna) / Anna Łabno-Jabłońska. Konstytucja - Trybunał Konstytucyjny, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, s. 2-15.
   
Skarga konstytucyjna w Hiszpanii / Anna Łabno-Jabłońska. Konstytucja - Trybunał Konstytucyjny, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, s. 127-147.

Standardy stosowania praw i wolności człowieka w konstytucjach Hiszpanii i Portugalii - przyczynek do rozważań nad rozwiązaniami polskimi / Anna Łabno. Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, s. 3-29.

Skarga konstytucyjna w Konstytucji III RP / Anna Łabno. Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa: "Wydaw. C. H. Beck" 2002, s. 765-788.

Sprawiedliwość jako najwyższa wartość porządku prawnego - rozważania na tle art. 1 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. / Anna Łabno. Prawo a wartości - księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków: ""Zakamycze"" 2003, s. 177-185.

Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego - rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989-2002 / Anna Łabno. Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź: "Łódzkie Towarzystwo Naukowe" 2003, s. 37-49.

O współczesnych tendencjach regulacji pozycji głowy państwa na przykładzie Hiszpanii i Portugalii / Anna Łabno. W kręgu zagadnień konstytucyjnych - Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice: "Wydaw. UŚl." 1999, s. 247-262.

Portugalia / Anna Łabno-Jabłońska. Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, Warszawa: "PWN" 1990, s. 207-232.

Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii / Anna Łabno. Sądy konstytucyjne w Europie - akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1999, T. 3, s. 9-34.

Trybunał Konstytucyjny w Potugalii / Anna Łabno. Sądy konstytucyjne w Europie - akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1999, T. 3, s. 113-130.

Prezydent Portugalii w rozwiązaniach konstytucyjnych i w praktyce politycznej (1976-1992) / Anna Łabno-Jabłońska. Instytucja prezydenta we współczesnym świecie - materiały na konferencję 22-23 lutego 1993 r., Warszawa: "Senat RP" 1993, s. 21-28.

Wejście w życie konstytucji na przykładzie rozwiązań portugalskich i hiszpańskich w aspekcie stosunku ustawodawstwo przedkonstytucyjne - nowa konstytucja / Anna Łabno-Jabłońska. Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego, Toruń: "Dom Organizatora" 1998, s. 8.

Parlamentaryzm zracjonalizowany w konstytucjonalizmie portugalskim / Anna Łabno-Jabłońska. Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Gdańsk: "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego" 1993, s. 71-78.

Parlament w systemie ustrojowym Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Parlament w demokracjach zachodnich, Warszawa: "Uniw. Warsz." 1993, s. 57-85.

Zasada bezpośredniego obowiązywania konstytucyjnych praw i wolności jednostki - analiza prawno-porównawcza / Anna Łabno-Jabłońska. Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa kontrola, Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1997, s. 64-81.

Wprowadzenie do rozważań nad koncepcją własności w europejskich konstytucjach ostatniej dekady XX wieku / Anna Łabno, Krzysztof Skotnicki. Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Częstochowa: "Akademia im. Jana Długosza" 2004, s. 12.

Rzecznik Sprawiedliwości w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Rzecznik praw obywatelskich, Warszawa: "Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych" 1989, s. 179-199.

Zasada równości i zakaz dyskryminacji / Anna Łabno. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa: "Wydawnictwo Sejmowe" 2006, s. 35-51.

Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP / Anna Łabno. Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa: "Wydawnictwo C. H. Beck" 2002, s. 693-709.

Artykuły:
 
Zasada socjalnego i demokratycznego państwa prawnego a koncepcja praw i wolności w Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. / Anna Łabno-Jabłońska. Prawa Człow., [Katow.], s. Z. 1(9) (1994), s. 75-95.

Sytuacja prawna złóż kopalin w świetle art. 12 ust. 1 Konstytucji / Anna Łabno-Jabłońska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór, s. Z. 11 (1987), s. 7-26.

Kształtowanie podstaw prawnych ustroju politycznego Ludowej Republiki Angoli / Anna Łabno. Stud. Nauk Polit, s. 1980, nr 6, s. 131-144.

Sytuacja prawno-polityczna regionów autonomicznych w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles, s. T. 8 (1983), s. 99-116.

Ewolucja prawno-politycznej pozycji prezydenta w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Stud. Praw, s. 1990, z. 1, s. 167-202.

Nowelizacja konstytucji portugalskiej / Anna Łabno-Jabłońska. Państ. Prawo, s. 1984, z. 4, s. 79-91.

Pozycja prawnoustrojowa, zadania oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Anna Łabno-Jabłońska. Nowe Prawo, s. 1988, [nr] 10.

Ograniczenia wolności i praw człowieka w polskiej konstytucji i w prawie europejskim / Anna Łabno. Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu, s. Nr 3 (2004), s. 67-80.

Parlamentaryzm zracjonalizowany - przyczynek do dyskusji / Anna Łabno. Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm, s. T. 65 (2005), s. 7-22.

Ochrona dóbr kultury w rozwiązaniach konstytucyjnych - rozważania na przykładzie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i wybranych konstytucji państw obcych / Anna Łabno. Hum. Zesz. Nauk, s. T. 10 (2006), s. 17-23.

Zasada socjalnego i demokratycznego państwa prawnego a koncepcja praw i wolności w Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. - wybrane zagadnienia / Anna Łabno-Jabłońska. Prawa Człow., (Katow.), s. 1994, nr 1, s. 75-96.

Skarga konstytucyjna w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w 1998 roku / Anna Łabno. Biul. Tryb. Konst, s. 1998, nr 3.

Konstytucyjne aspekty ustalania wieku emerytalnego górników - ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sporządzona dla NSZZ Solidarność Górników / Anna Łabno, Andrzej Bisztyga. Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow, s. Nr 23 (2007), s. 122-132.

Recenzje:
 
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Warsz. 1999 - rec.: Anna Łabno. - Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1999, z. 3.

Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym / Aldona Domańska. - Łódź 2001 - rec.: Anna Łabno. - Stud. Praw.-Ekon. - 2001, t. 63, s. 115-119.

Wywiady:

/ - rozm. przepr. przez: Iwona Kolasińska. Gaz. Uniw. (Katowice), s. 2006, nr 2, s. 4.