HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr Anna Chorążewska
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr Anna Chorążewska Drukuj

dr Anna Chorążewska

annachorazewska.jpg

 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 2.44

tel. +48 32 359 15 35

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

 

 


Najbliższe dyżury:

 

26.09.2018 r. (środa), godz. 11:00 – 12:30, s. 2.44

semestr zimowy r.ak. 2018/2019

środa, godz. 9:10 - 10:10 oraz 18:20 - 18:50, s. 2.44

 

 

 


   

  Dydaktyka: zajęcia z przedmiotu prawo konstytucyjne

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z konstytucyjnymi zasadami ustroju politycznego państwa demokratycznego, z mechanizmem sprawowania władzy i z funkcjonowaniem organów państwa, a także z pozycją obywatela w państwie. Punktem odniesienia dla rozważań są obowiązujące w tym zakresie polskie rozwiązania ustrojowe z jednoczesnym uwzględnieniem (tam gdzie wydaje się to konieczne) płaszczyzny porównawczej.
W ramach zajęć omawiane będą między innymi:
- Polski system rządów w konfrontacji z systemami rządów funkcjonującymi w wybranych państwach europejskich;
- System organów państwowych w Konstytucji RP;
- Problematyka zasad ustrojowych;
- Problematyka źródeł prawa;
- Prawo wyborcze – podstawowe zasady prawa wyborczego i systemy wyborcze;
- Konstytucyjny status jednostki w państwie.

 

Literatura podstawowa:
L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009 r.

Literatura uzupełniająca:
E. Zwierzchowski: Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992 r.;
M. Kudej, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, wyd. II, Warszawa 2002;
Polskie prawo konstytucyjne (wydanie najnowsze), pod red. W. Skrzydły.

Zainteresowania naukowe: problematyka systemu wykonywania władzy prezydenta

   

Publikacje:
 

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):

 

CHORĄŻEWSKA ANNA, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008 r.

 

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:

 

CHORĄŻEWSKA ANNA, Funkcje ustrojowe prezydenta i ich konsekwencje w zracjonalizowanym systemie parlamentarnym [w:] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Wyd. ELIPSA, Warszawa 2007r.

CHORĄŻEWSKA ANNA, Instytucja Rady Gabinetowej w praktyce stosowania Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno, E. Zwierzchowski, WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2009 r. s. 132-147, s. 132-147, ss. 16.

CHORĄŻEWSKA ANNA, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w: Administracja publiczna, Tom I, Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 2012, s. 1234 – 1255 ss. 21.

CHORĄŻEWSKA ANNA, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w: Administracja publiczna, Tom I, Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 2012, s. 609 – 636 ss. 27.

CHORĄŻEWSKA ANNA, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, (współautor: Ryszard Mojak) w: Administracja publiczna, Tom I, Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 2012, s. 55 – 121, ss. 66.


   

Artykuły:

 

WIĘCKOWSKA ANNA, Weto Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce politycznej po wejściu w życie nowej konstytucji, Przegląd Sejmowy nr 6(59)/2003, s. 35; The Sejm Review Przegląd Sejmowy Third Special Edition 2007 r., s. 39, ss. 22.

WIĘCKOWSKA ANNA, Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku, Przegląd Sejmowy nr 4(63)/2004, s. 77

CHORĄŻEWSKA ANNA, Prezydent jako czynnik równowagi. Arbitraż prezydencki, Przegląd Sejmowy nr 6(71)/2005, s. 59

CHORĄŻEWSKA ANNA, Problematyka wykładni zasady równości na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” nr 11/2008 (wydane w 2009 r.), s. 66-82, s. 66-82, ss. 17.

CHORĄŻEWSKA ANNA, DOLNICKI BOGDAN, Kilka uwag o stanowieniu i wykładni prawa podatkowego, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 7-8/2009, s. 58-78, ss. 21.

 

Glosy:

 

CHORĄŻEWSKA ANNA, Prawo do sądu – Glosa do Postanowienia SN z dnia 16 października 2007 r., V CO 32/07 i Postanowienia SN z dnia 16 października 2007 r., V CO 27/07, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 2/2009, s. 165-175, ss. 11.

 

Recenzje:

 

CHORĄŻEWSKA ANNA: Bogumił Szymulik – Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, Zeszyty Naukowe GWSH nr 32/2007 r., s. 402

CHORĄŻEWSKA ANNA, Recenzja : Piotr Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” nr 11/2008 (wydane w 2009 r.), s. 231-232, ss. 2.

CHORĄŻEWSKA ANNA, Recenzja : Sabina Grabowska i Konrad Składkowski, Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” nr 11/2008 (wydane w 2009 r.), s. 243-244, ss. 2.
 
 
ENGLISH  VERSION
 

Dr. Anna Chorążewska
- assistant professor at the Chair of Constitutional Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice
– M. A. (2001), PhD (2006)
 

Research Interests
– Issues of the execution of power by the President of the Republic
– Issues of the direct application of the constitution of the Republic of Poland
 
Contact
ul. Bankowa 11b, pok. 1.46
tel. (32) 359 20 18(32) 359 20 18
e-mial : Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  Professional publications

 

Books :

CHORĄŻEWSKA ANNA, The Model of President’s Office in Political Practice after the Constitution of RP of 1997 Coming into Force, The Sejm Publishing Office, Warsaw 2008.

 
Part of the publishing house - Chapters in collective work :

CHORĄŻEWSKA ANNA, Political functions of President of the Republic and their implications in a rationalized parliamentary government system [in:] Systems of Government. Dilemmas of the regulation constitutional and practical functionality, Warsaw 2007.     

CHORĄŻEWSKA ANNA, The institution of the Cabinet Council in application of the Constitution of RP of 1997 [in:] Memorial Book of Professor Marcin Kudej, Katowice 2009.Articles :

WIĘCKOWSKA ANNA, The Right of Veto of the President of Republic of Poland in Political Practice after the Coming into Force of the New Constitution, The Sejm Review No. 6(59)2003; The Sejm Review Przegląd Sejmowy Third Special Edition 2007.

WIĘCKOWSKA ANNA, Exercise of the Legislative Initiative by the President of the Republic of Poland under the Constitution of 1997, The Sejm Review No. 4(63)2004.

CHORĄŻEWSKA ANNA, President of the Republic as a Balancing Factor. Presidential Arbitration, The Sejm Review No. 6(71)2005.

CHORĄŻEWSKA ANNA, Principle of equality in the jurisdiction of the Polish Constitutional Tribunal, Human Rights – Humanistic-Scientific Fascicles No. 11/2008.

 

wt

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
DLA STUDENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH RÓŻNICE PROGRAMOWE

1. Konstytucja jako akt normatywny (jej cechy szczególne).

2. Konstytucyjny system źródeł prawa i cechy poszczególnych aktów normatywnych.

3. Pojecie zasad konstytucyjnych. Charakterystyka poszczególnych zasad konstytucyjnych:

- zasada suwerenności narodu,

- zasada demokratycznego państwa prawnego,

- zasada podziału władz (cechy systemu parlamentarnego)

- zasada społeczeństwa obywatelskiego
4. Ewolucja koncepcji praw i wolności człowieka.

5. Zasada przyrodzonej godności człowieka.

6. Zasada równości.

7. Zasada wolności.
8. Zasady ograniczania praw i wolności człowieka (aspekt formalny, materialny, zasada proporcjonalności, zasada zachowania istoty wolności i praw).

9. Podmioty oraz adresaci praw i wolności.
10. Konstytucyjny katalog praw, wolności i obowiązków jednostki.
11. Prawo wyborcze :

- warunki nabycia czynnego i biernego prawa wyborczego,

- podstawowe zasady prawa wyborczego (powszechności, równości, bezpośredniości i tajności wyborów),

- systemy wyborcze (proporcjonalny i większościowy).
12. Weryfikacja ważności wyborów.
13. Uzupełnianie składu Sejmu i Senatu (wybory uzupełniające).
14. Referendum ogólnokrajowe w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa (podmioty zarządzające, przedmiot, ważność).
15. Zasada dwuizbowości w Polsce.

16. Zgromadzenie Narodowe i jego funkcje.

17. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu :

- organy kierownicze i pomocnicze oraz ich kompetencje,

- kadencja i sposób jej obliczania,

- sposób funkcjonowania (zasada seryjności a zasada permanencji)

- zasada dyskontynuacji prac parlamentu.

18. Funkcje Sejmu i Senatu (ustawodawcza, kreacyjna i kontrolna).

19. Tryb ustawodawczy (postępowanie w Sejmie, Senacie, weto ustawodawcze, wniosek do TK, podpisanie ustawy).
20. Pojęcie mandatu - wolny a imperatywny.

21. Pozycja posła i senatora (immunitet formalny i materialny, niepołączalność formalna i materialna, nietykalność, prawa i obowiązki, odpowiedzialność).
22.  Pozycja ustrojowa prezydenta (dualizm władzy wykonawczej, funkcje, prerogatywy, kontrasygnata, odpowiedzialność).
23. Pozycja ustrojowa, struktura Rady Ministrów i jej kompetencje. Powoływanie Rady Ministrów.
24. Pozycja ustrojowa Prezesa RM.
25. Zasady ponoszenia odpowiedzialności politycznej przez Radę Ministrów i jej członków.  
26. Trybunał Konstytucyjny - funkcje, wniosek do TK, pytanie prawne, skarga konstytucyjna.

27. Trybunał Stanu. Zasady ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej.
28. Rzecznik Praw Obywatelskich. NIK. NBP i RPP.

 

Prawo konstytucyjne

- zagadnienia egzaminacyjne (egzamin dyplomowy)

 

1. Pojęcie zasad ustroju

2.Charakterystyka zasad ustroju:

-          suwerenności Narodu

-          podziału władzy

-          demokratycznego państwa prawnego

-          społeczeństwa obywatelskiego

3.      Konstytucyjny status jednostki:

-          zasada przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka
(art. 30 Konstytucji RP)

-          zasada równości (art. 32 i 33 Konstytucji RP)

-          zasada wolności (art. 31 Konstytucji RP)

-          zasady ograniczania konstytucyjnych prawa i wolności
(art. 31 ust. 3 Konstytucji RP)

4.      Konstytucyjny system źródeł prawa:

-          źródła prawa powszechnie obowiązującego i prawa wewnętrznego – charakterystyka

-          istota, pojęcie i cechy konstytucji

-          charakterystyka ustawy

-          charakterystyka rozporządzenia

-          umowa międzynarodowa – podlegająca ratyfikacji i nie podlegająca ratyfikacji, miejsce umów w systemie źródeł prawa

5.      Zasady prawa wyborczego (charakterystyka)

6.      Systemy wyborcze (proporcjonalny i większościowy)

7.      Funkcje parlamentu (charakterystyka)

8.      Władza wykonawca - funkcje Prezydenta RP i Rady Ministrów

9.      Odpowiedzialność Prezydenta RP

10.  Zasady ponoszenia odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej Rady Ministrów i jej członków 

 

 

Literatura podstawowa:

L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, wyd.2008 i nowsze.