HOME arrow KADRA arrow |-- NAUKOWO-DYDAKTYCZNA arrow |-- dr hab. Michał Bożek
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

dr hab. Michał Bożek Drukuj

 dr hab. Michał Bożek

michalbozek.jpg 

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.46

tel. (0-32) 359 17 89
 
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dyżury: 
  wtorek, godz. 17,00 - 18,00

Najbliższy dyżur odbędzie się 15 ltego br.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I INNE INFORMACJE:
 

1. Przebieg kariery naukowej:

magister prawa (2001), doktor nauk prawnych (2005)

2. Zainteresowania naukowe:

- niemiecki konstytucjonalizm

- systemy rządów

- teoria konstytucji

- historia doktryn politycznych i prawnych

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

 

I. KSIĄŻKI

1. Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa (Wydawnictwo Sejmowe) 2007, ss. 300.


II. ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY

1. Prezes Rady Ministrów a zakres działania ministrów, [w:] „Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu” nr 1, red. A. Bisztyga, Żywiec 2002, s. 32-42.

2. Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, red. L. Dubel, Lublin 2003, s. 405-423.

3. Zagadnienie wyboru Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 77-102.

4. Wybory prezydenta w Republice Weimarskiej – teoria i praktyka, [w:] Z dziejów prawa, część 6, red. A. Lityński, Katowice 2005, s. 107-127.

5. Instytucja kontrasygnaty na gruncie niemieckiego konstytucjonalizmu monarchicznego, [w:] Z dziejów prawa, część 7, red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, Katowice 2005, s. 89-103.

6. Zakres kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, s. 83-100.

7. Systemy rządów – płaszczyzna instytucjonalna, [w:] Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, nr 32 – Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji, red. A. Bisztyga, Katowice 2007, s. 57-79.

8. Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec. Z dziejów prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, z. 2, s. 141-171.

9. Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami Prezydenta Federalnego w 1959 roku, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 1, s. 195-205.

10.Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny politycznoprawne. Najnowsze kierunki badań, red. R. M. Małajny, Katowice 2008, s. 167-172.

11.Władza organizacyjna Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Parlament, Prezydent Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawia i J. Szymanek, Warszawa 2008, s. 145-160.

12. Prezydenckie prawo kontroli konstytucyjności ustaw w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno i E. Zwierzchowski, Katowice 2009, s. 166-175.

 

III. RECENZJE

1. Godność człowieka jako kategoria prawa (opracowania i materiały), red. K. Complak, Wrocław 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2002, nr 8, s. 147-151.

2. Prawo do prywatności – aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 209-211.

3. B. Banaszak: Einführung in das polnische Verfassungsrecht, Wrocław 2003, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 212-214.

4. Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, red. P. Czarny i P. Tuleja, Kraków 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 195-197.

5. M. Kijowski: Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919 – 2003), Rzeszów 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 201-202.

6. W. J. Wagner: Moderne Freiheit zwischen Interesie und Gefühl. Eine Untersuchung des politischen Denkens von Benjamin Constant, Aachen 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 179-183.

7. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska i R. Grabowski, Warszawa 2007, „Studia Wyborcze” 2007, tom III, s. 123-124.

8. Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa i J. Szymanek, Warszawa 2007, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 253-256.

9. Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, red. M. Zmierczak, Poznań 2006, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2008, nr 11, s. 236-239.

 

IV. SPRAWOZDANIA

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (Szczyrk, 26-28 V 2006), „Państwo i Prawo” 2007, z. 1, 128-129.

 

V. VARIA

1. Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 368-369, 375-376, 517-521.

 

 

ENGLISH  VERSION
 
 
SCIENTIFIC INTERESTS AND OTHER INFORMATION:

1. The course of academic career:

L.L.M. – University of Silesia (2001), J.S.D. – University of Silesia (2005)

2. Scientific interests:

- german constitutionalism

- systems of government

- theory of constitution

- history of political and legal ideas

 

PUBLICATIONS:

 

I. BOOKS:

1. Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa (Wydawnictwo Sejmowe) 2007, ss. 300.

 

II. DISSERTATIONS, STUDIES AND ARTICLES:

1. Prezes Rady Ministrów a zakres działania ministrów, [w:] „Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu” nr 1, red. A. Bisztyga, Żywiec 2002, s. 32-42.

2. Koncepcja władzy neutralnej Benjamina Constanta, [w:] Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, red. L. Dubel, Lublin 2003, s. 405-423.

3. Zagadnienie wyboru Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6, s. 77-102.

4. Wybory prezydenta w Republice Weimarskiej – teoria i praktyka, [w:] Z dziejów prawa, część 6, red. A. Lityński, Katowice 2005, s. 107-127.

5. Instytucja kontrasygnaty na gruncie niemieckiego konstytucjonalizmu monarchicznego, [w:] Z dziejów prawa, część 7, red. A. Lityński i M. Mikołajczyk, Katowice 2005, s. 89-103.

6. Zakres kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, s. 83-100.

7. Systemy rządów – płaszczyzna instytucjonalna, [w:] Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, nr 32 – Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji, red. A. Bisztyga, Katowice 2007, s. 57-79.

8. Projekt ustawy zasadniczej dla Niemiec. Z dziejów prac Konwentu Konstytucyjnego z Herrenchiemsee, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, z. 2, s. 141-171.

9. Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami Prezydenta Federalnego w 1959 roku, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 1, s. 195-205.

10.Znaczenie koncepcji władzy neutralnej Benjamina Constanta we współczesnym konstytucjonalizmie, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny politycznoprawne. Najnowsze kierunki badań, red. R. M. Małajny, Katowice 2008, s. 167-172.

11.Władza organizacyjna Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, [w:] Parlament, Prezydent Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawia i J. Szymanek, Warszawa 2008, s. 145-160.

12. Prezydenckie prawo kontroli konstytucyjności ustaw w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Marcina Kudeja, red. A. Łabno i E. Zwierzchowski, Katowice 2009, s. 166-175.

 

III. REVIEWS:

1. Godność człowieka jako kategoria prawa (opracowania i materiały), red. K. Complak, Wrocław 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2002, nr 8, s. 147-151.

2. Prawo do prywatności – aspekty prawne i psychologiczne, red. K. Motyka, Lublin 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 209-211.

3. B. Banaszak: Einführung in das polnische Verfassungsrecht, Wrocław 2003, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9, s. 212-214.

4. Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, red. P. Czarny i P. Tuleja, Kraków 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 195-197.

5. M. Kijowski: Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919 – 2003), Rzeszów 2004, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 201-202.

6. W. J. Wagner: Moderne Freiheit zwischen Interesie und Gefühl. Eine Untersuchung des politischen Denkens von Benjamin Constant, Aachen 2001, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10, s. 179-183.

7. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska i R. Grabowski, Warszawa 2007, „Studia Wyborcze” 2007, tom III, s. 123-124.

8. Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa i J. Szymanek, Warszawa 2007, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 253-256.

9. Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, red. M. Zmierczak, Poznań 2006, „Prawa Człowieka – Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2008, nr 11, s. 236-239.


IV. REPORTS:

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych (Szczyrk, 26-28 V 2006), „Państwo i Prawo” 2007, z. 1, 128-129.

 

V. VARIA:

1. Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 368-369, 375-376, 517-521.