HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

I ETAP - WYNIKI Drukuj

Eliminacje wewnętrzne WPiA UŚ

do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

w 2017 r.

WYNIKI ETAPU I

z dnia 24.04.br. 

 

 

KUCZOB NATALIA     14,75 pkt / 20

MAJDA NATALIA     14,25 pkt

MIZERSKI DOMINIK     14,25 pkt

SIOŁA KAMILA     14 pkt

PONICKI KAMIL     13,75 pkt

SKOCZYKŁODA PAWEŁ     13,5 pkt

OZGA ANNA     12,75 pkt

GABOR DOMINIK     12,25 pkt

SŁOWIK SANDRA     12 pkt

LEDER WOJCIECH     11,25 pkt

STEFAŃCZYK SEBASTIAN     11 pkt

KOZIEŁ PATRYK     10,5 pkt

KALETA MICHAŁ     10,5 pkt

RACHFALSKI ADAM     10,25 pkt

PALONKA JOANNA     10 pkt

RYKOWSKI DANIEL     10 pkt

OGRODOWCZYK ZOFIA     10 pkt

SZWAJNOS TOMASZ     9,75 pkt

FRANKIEWICZ SEBASTIAN     9,25 pkt

SCHERBYUK MAKSYM     9 pkt

WIECZOREK ALEKSANDRA     8,75 pkt

MADAJ PATRYCJA     8,5 pkt

PILAREK MIŁOSZ     8,25 pkt

HAJDAMOWICZ PATRYCJA     8 pkt

KOŁTUN KRZYSZTOF     7,75 pkt

PIĄTEK SZYMON     7,75 pkt

PRZYJEMSKI PATRYK     7,75 pkt

OWCZARCZUK ANNA     7,25 pkt

TYŃSKI ARTUR     7,25 pkt

BŁASZCZAK JĘDRZEJ     7 pkt

PATERNOGA MARCIN     7 pkt

GRZYBCZYK ZOFIA     7 pkt

ADAMCZYK KINGA     6,75 pkt

HERCZYK ANETA     6,5 pkt

BIGOS ALEKSANDER     6,25 pkt

LUDYGA MARTA     6,25 pkt

GRUSZKA DAWID     5,5 pkt

HULBÓJ PATRYCJA     5 pkt

BAŁKO BARTOSZ     4,5 pkt 

ZAWIERUCHA PRZEMYSŁAW     4,5 pkt

FLORCZYK PAWEŁ     4,25 pkt

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM

ELIMINACJE WEWNĘTRZNE WPIA UŚ

ETAP I

 

CZĘŚĆ I. TEST „POJEDYNCZEGO WYBORU”

 

1. Zgodnie z Konstytucją RP, do Narodu w Rzeczypospolitej należy władza:

a) suwerenna,

b) najwyższa,

c) zwierzchnia (art. 4 ust. 1 Konstytucji RP),

d) pierwotna.

 

2. Zgodnie z Konstytucją RP, jednym z podstawowych celów Rzeczypospolitej Polskiej nie jest:

a) strzeżenie dziedzictwa narodowego,

b) strzeżenie niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,

c) zapewnienie ochrony środowiska,

d) strzeżenie suwerenności i bezpieczeństwa państwa (art. 5 Konstytucji RP).

 

3. Zgodnie z Konstytucją RP, bezwzględny charakter ma:

a) zakaz ekstradycji obywatela polskiego,

b) zakaz banicji (art. 52 ust. 4 Konstytucji RP),

c) wolność wypowiedzi,

d) przysługujące każdemu prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów
i zbiorów danych.

 

4. Zgodnie z Konstytucją RP, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, na mocy której Rzeczpospolita Polska przekaże organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach jest uchwalana przez Sejm:

a) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

b) większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów,

c) bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów,

d) większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 90 ust. 2 Konstytucji RP).

 

5. Sposobem nabycia obywatelstwa polskiego, którego nie przewiduje ustawa
o obywatelstwie polskim jest:

a) naturalizacja,

b) repatriacja (ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji; t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1392),

c) prawo ziemi,

d) uznanie za obywatela.

 

6. Zgodnie z Konstytucją RP, rozporządzeń normatywnych nie ma prawa wydawać:

a) Marszałek Sejmu zastępujący Prezydenta RP,

b) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

c) przewodniczący komitetów, o których mowa w art. 147 ust. 4 Konstytucji RP,

d) minister - członek Rady Ministrów.

 

7. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, to:

a) naród w znaczeniu filozoficzno-społecznym,

b) narów w znaczeniu socjologicznym,

c) naród w znaczeniu prawnym,

d) naród w znaczeniu politycznym.

 

8. Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych ma charakter:

a) konwenansu konstytucyjnego,

b) zwyczaju konstytucyjnego,

c) normy prawa zwyczajowego,

d) normy prawa stanowionego.

 

9. Zgodnie z systematyką Konstytucji RP, wolność sumienia i wyznania należy do kategorii:

a) wolności osobistych,

b) wolności politycznych,

c) wolności kulturalnych,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 

10. Podstawę ustroju rolnego RP stanowi:

a) gospodarstwo rolne,

b) działalność wytwórcza,

c) gospodarstwo rodzinne (art. 23 zd. 1 Konstytucji RP),

d) gospodarstwo rolne prowadzące wyspecjalizowany dział produkcji rolnej.

 

 

CZĘŚĆ II. TEST „WIELOKROTNEGO WYBORU”

 

1. Do pierwszej generacji praw człowieka zaliczamy:

a) własność,

b) prawo do życia,

c) prawo do strajku,

d) prawo do ochrony zdrowia.

 

2. Uchwały Rady Ministrów:

a) mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy,

b) mogą być wydawane przez Prezesa RM na podstawie upoważnienia RM,

c) mogą być wydawane na podstawie ogólnej konstytucyjnej kompetencji RM (art. 93 Konstytucji RP),

d) są źródłami prawa powszechnie obowiązującego

 

3. Źródłem prawa konstytucyjnego w RP nie jest:

a) zwyczaj konstytucyjny,

b) konwenans konstytucyjny,

c) prawo zwyczajowe,

d) opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

4. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej są publikowane:

a) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra,

b) zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy,

c) rozporządzenia wydane przez Prezydenta RP,

d) rozporządzenia wydane przez Radę Ministrów.

(art. 9 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych; t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 296)

 

5. Aktem prawa miejscowego jest:

a) uchwała rady powiatu wydana na podstawie i w celu wykonania ustawy,

b) regulamin korzystania z parku miejskiego wydany przez radę miasta,

c) decyzja administracyjna wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

d) statut uchwalony przez radę gminy.

 

 

CZEŚĆ III. PYTANIA OTWARTE

 

1. Jakim wymaganiom musi odpowiadać każdy akt prawa wewnętrznego?

a) może być adresowany tylko do jednostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu ten akt (art. 93 ust. 1);

b) może obowiązywać tylko jednostki, a nie może działać na zewnątrz, w szczególności nie może być podstawą decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (art. 93 ust. 2 zd. 2);                                                        

c) może być wydany tylko w ramach ustawy, która musi określać ogólną kompetencję danego organu do wydawania aktów prawa wewnętrznego (jedyny wyjątek tworzą uchwały Rady Ministrów, które mogą być stanowione w ramach konstytucyjnych kompetencji tego organu; art. 93 ust. 2 zd. 1).

d) musi być zgodny z powszechnie obowiązującym prawem (art. 93 ust. 3).

 

2. Wyjaśnij znaczenie terminu „ustawa”:

a) akt parlamentu, 

b) o charakterze normatywnym,

c) zajmujący najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa krajowego (podporządkowany jednak konstytucji),

d) o nieograniczonym zakresie przedmiotowym, przy czym niektóre materie mogą być regulowane tylko w drodze ustawy lub z jej wyraźnego upoważnienia,

e) dochodzący do skutku w szczególnej procedurze, która w swych zasadniczych zrębach znajduje unormowanie konstytucyjne.

 

3. Do umów międzynarodowych dotyczących jakich materii odnosi się wymóg uchwalenia ustawy akceptującej?

a)  pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych;

b)  wolności, praw lub obowiązków obywatelskich, określonych w konstytucji;

c)  członkostwa Rzeczypospolitej w organizacji międzynarodowej;

d)  znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym; 

e)  spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy.

 

4. Jakie zasady szczegółowe odnośnie własności – poza ustanowieniem ogólnej zasady
„ (…) równej dla wszystkich ochrony własności, innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia” – formułuje Konstytucja RP?
 

a) wywłaszczenie, to znaczy przymusowe pozbawienie własności lub innych praw majątkowych na nieruchomościach, jest dopuszczalne tylko na cele pu­bliczne i za słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust. 2),

b) ograniczenia własności (w cywilistycznym rozumieniu) nie mogą naruszać istoty tego prawa (art. 64 ust. 3),

c) przepadek rzeczy (co łączy się z procedurą karną) może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (art. 46).

 

5. Wyjaśnij, na czym polega tzw. dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki?

 Oznacza to, że każdy przepis konstytucyjny wyrażający konkretne prawo czy wolność musi być rozumiany jednocześnie jako:

- prawo podmiotowe, to znaczy konkretne uprawnienie przysługujące jednostce wobec władz publicznych, a czasem też wobec innych podmiotów;

- wytyczna działania dla całego systemu władz publicznych, wyrażająca określoną wartość, której realizacja jest ogólnym obowiązkiem wszystkich władz publicznych.

Dwuwarstwowe pojmowanie praw i wolności znalazło szerokie rozwinięcie zwłaszcza w doktrynie niemieckiej i w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, mówiących o subiektywnym i obiektywnym aspekcie postanowień konstytucyjnych o prawach jednostki.

W polskim orzecznictwie za punkt wyjścia trzeba przyjąć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 1999 roku, w którym wskazano, że niezależnie od subiektywnej (obronnej) treści poszczególnych praw i wolności, wynika z nich także zobowiązanie władz publicznych do podejmowania działań służących ich ochronie. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie postanowienia art. 38-76 konstytucji ujęte są jako prawa (wolności) w takim rozumieniu. Niektóre zawarte tam unormowania należy traktować wyłącznie jako zasady polityki państwa, z których bezpośrednio nie wynikają żadne prawa podmiotowe jednostki.