HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

ELIMINACJE WYDZIAŁOWE Drukuj

ELIMINACJE WYDZIAŁOWE

WYNIKI TESTU NR 4 

 

MIEJSCE

NUMER ALBUMU

WYNIK TESTU NR I

WYNIK TESTU NR II

WYNIK TESTU NR III

WYNIK TESTU NR IV

RAZEM

1

300041

38,5

31

37,75

35,5

142,25

2

299942

27,5

40,5

33,25

34

135,25

3

299853

35

29,5

33,5

30

128

306871

24

34,5

37

32,5

128

5

299925

26,5

28

35,25

35

124,75

6

299553

21

33,5

34,75

34

123,25

7

305137

26,5

34

26,75

33

120,25

8

299511

26

35

26,25

18

105,25

9

258204

28,5

22

31,25

23

104,75


 

 

Test 4. Parlament.


……………………………………………………………………              ……… / 44 p.

(Imię, nazwisko, rok, numer grupy oraz numer albumu)

 

CZĘŚĆ I. TEST WIELOKROTNEGO WYBORU. POPRAWNA MOŻE BYĆ JEDNA LUB WIĘCEJ ODPOWIEDZI, MOŻLIWE JEST TAKŻE, ŻE ŻADNA Z PODANYCH ODPOWIEDZI NIE BĘDZIE PRAWIDŁOWA (MAX 12 PKT)


1. Wysłuchanie publiczne:

a) może zostać przeprowadzone wyłącznie w odniesieniu do projektu ustawy dotyczącej sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa,

b) może zostać przeprowadzone, jeżeli decyzję w tej sprawie podejmie Sejm,

c) może zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu ustawy,

d) może zostać przeprowadzone także w ramach prac komisji senackich.


2. System dwuizbowy parlamentu jest pełny, gdy obie izby:

a) tworzone są w inny sposób,

b) posiadają takie same kompetencje i podejmują decyzje w tym samym stopniu,

c) obradują oddzielnie,

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.


3. Aspekt materialny zasady autonomii parlamentu obejmuje:

a) autonomię personalną,

b) autonomię budżetowo-finansową,

c) autonomię terytorialną,

d) autonomię jurysdykcyjną.


4. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą:

a) podjętą większością co najmniej 3/5 głosów ustawowej liczby posłów,

b) podjętą większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

c) podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów,

d) podjętą  bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


5. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu nie obejmuje:

a) projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy obywatelskiej, niezakończonych postępowań przed sejmową komisją śledczą, niezakończonych postępowań w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, niezakończonych postępowań w Komisji ds. Unii Europejskiej,

b) projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy obywatelskiej, nierozpatrzonych sprawozdań sejmowej komisji śledczej, niezakończonych postępowań w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, niezakończonych postępowań w Komisji ds. Unii Europejskiej,

c) projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy obywatelskiej, projektów dotyczących kodeksów, niezakończonych postępowań przed sejmową komisją śledczą, niezakończonych postępowań w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, niezakończonych postępowań w Komisji ds. Unii Europejskiej,

d) projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy obywatelskiej, projektów dotyczących kodeksów, nierozpatrzonych sprawozdań sejmowej komisji śledczej, niezakończonych postępowań w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, niezakończonych postępowań w Komisji ds. Unii Europejskiej.


6. Do kompetencji Zgromadzenia Narodowego należy:

a) przyjęcia przysięgi prezydenckiej, uznania niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienia prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, wysłuchania orędzia prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego, uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego;

b) przyjęcia przysięgi prezydenckiej, uznania trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienia prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, wysłuchania orędzia prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego oraz przeprowadzenie po nim debaty, uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego;

c) przyjęcia przysięgi prezydenckiej, uznania trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienia prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, wysłuchania orędzia prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego, uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego;

d) przyjęcia przysięgi prezydenckiej, uznania przejściowej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, postawienia prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, wysłuchania orędzia prezydenta RP skierowanego do Zgromadzenia Narodowego, uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego.


7. Wśród organów kierowniczych Sejmu można wymienić:

a) Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, komisje,

b) Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, Kancelaria Sejmu,

c) Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Kancelaria Sejmu,

d) Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów.


8. Wezwanie określonego organu państwowego do podjęcia wskazanego jednorazowego działania to:

a) apel Sejmu,

b) rezolucja Sejmu,

c) deklaracja Sejmu,

d) oświadczenie Sejmu.


9. Immunitet materialny posiada następujące cechy:

a) częściowy, bezwzględny, trwały,

b) zupełny, względny, nietrwały,

c) częściowy, względny, trwały,

d) zupełny, bezwzględny, nietrwały.


10. Do zadań Marszałka Sejmu należy:

a) przewodniczenie obradom Sejmu,

b) stanie na straży praw Sejmu,

c) dokonuje wykładni Regulaminu Sejmu,

d) reprezentowanie Sejmu na zewnątrz.


11. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją:

a) Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

b) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

c) Rzecznika Praw Obywatelskich,

d) członka Rady Polityki Pieniężnej.

 

12. Tryb pilny prac nad projektem ustawy nie może dotyczyć:

a) projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu, do Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, kodeksów;

b) projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, kodeksów;

c) projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych;

d) projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, kodeksów.


CZĘŚĆ II. UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE MIEJSCA (MAX 18 PKT)

1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. (max. 3,5 pkt.)

2. Sejm wybiera zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także posłów - członków Krajowej Rady Sądownictwa i posłów - członków Krajowej Rady Prokuratury. (max. 5,5 pkt.)

3. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3. (max. 5 pkt.)

4. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów. (max. 4 pkt.)

 

CZĘŚĆ III. WYJAŚNIJ NASTĘPUJĄCE POJĘCIA; ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA (MAX 14 PKT)


1. Wymień 3 hamujące uprawnienia władzy ustawodawczej wobec władzy wykonawczej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

a) postawienie Prezydenta RP w stan oskarżenia przez Trybunałem Stanu

b) uchwalenie konstruktywnego wotum nieufności wobec Rady Ministrów

c) uchwalenie indywidualnego wotum nieufności wobec ministra


2. Wymień źródła zasady dwuizbowości parlamentu

a) feudalno-mieszczański kompromis

b) federalna struktura państwa

 

3. Kto ustala termin posiedzeń Sejmu RP?

Art. 173 ust. 1 Regulaminu Sejmu.

 

4. Kto wchodzi w skład Konwentu Seniorów Sejmu RP?

Art. 15 Regulaminu Sejmu.

 

5. Scharakteryzuj prawo żądania informacji:

Podstawowym instrumentem kontroli sejmowej jest prawo żądania informacji. Nie wynika ono expressis verbis z obecnych postanowień konstytucyjnych, ale wynika z samej istoty funkcji kontrolnej. Szczegółowe uregulowanie znajduje ono na szczeblu komisji sejmowych: art. 153 ust. 1 Regulaminu Sejmu odnosi je do ministrów, kierowników naczelnych organów administracji rządowej oraz kierowników innych urzędów i instytucji państwowych, zobowiązując ich do: 1) przedstawiania sprawozdań, 2) udzielania informacji, 3) uczestniczenia w posiedzeniach komisji. Ponadto wiele ustaw regulujących poszczególne zagadnienia zobowiązuje rząd lub odpowiedniego ministra do regularnego przedstawiania sprawozdań i informacji w określonym zakresie (np. szczególne obowiązki nałożone na rząd w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej). Materiały te stają się przedmiotem obrad komisji lub nawet całej izby.

 

6. Co obejmują poszczególne czytania projektu ustawy?

I CZYTANIE:

II CZYTANIE:

III CZYTANIE:

a) uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę,

 

b) pytania posłów
i odpowiedzi wnioskodawcy,

 

c) debatę nad ogólnymi zasadami projektu.

a) przedstawienie sprawozdania o projekcie;

 

b) przeprowadzenie debaty

 

c) zgłaszanie poprawek
i wniosków

a) przedstawienie stanowiska

komisji lub posła sprawozdawcy wobec zgłoszonych poprawek
i wniosków

 

b) głosowanie


7. Jakie przesłanki musza zostać spełnione, aby Prezydent mógł podpisać ustawę z pominięciem przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją?

Art. 122 ust. 4 Konstytucji RP.