HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

Eliminacje - test nr 3 Drukuj

ELIMINACJE WYDZIAŁOWE

WYNIKI TESTU NR 3 


L.P.

NR ALBUMU

WYNIK TESTU NR 3

1

300951

15,5 pkt / 44

2

306871

37 pkt / 44

3

299925

35,25 pkt / 44

4

299553

34,75 pkt / 44

5

307208

29,75 pkt / 44

6

305137

26,75 pkt / 44

7

288155

20,75 pkt / 44

8

299511

26,25 pkt / 44

9

300041

37,75 pkt / 44

10

299942

33,25 pkt / 44

11

294314

29,75 pkt / 44

12

258204

31,25 pkt / 44

13

299853

33,5 pkt / 44


MIEJSCE

NUMER ALBUMU

WYNIK TESTU NR I

WYNIK TESTU NR II

WYNIK TESTU NR III

RAZEM

1

300041

38,5

31

37,75

107,35

2

299942

27,5

40,5

33,25

101,25

3

299853

35

29,5

33,5

98

4

306871

24

34,5

37

95,5

5

299925

26,5

28

35,25

89,75

6

299553

21

33,5

34,75

89,25

7

299511

26

35

26,25

87,25

 

305137

26,5

34

26,75

87,25

8

258204

28,5

22

31,25

81,75

9

307208

21

28

29,75

78,75

10

288155

21,25

27,5

20,75

69,5

11

294314

14,5

18

29,75

62,25

12

300951

17,5

26

15,5

59

 

 


Test nr 3: Egzekutywa, judykatywa, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, finanse publiczne, samorząd terytorialny.


……………………………………………………………………                              / 44 pkt

(Imię, nazwisko, rok studiów, numer grupy oraz numer albumu)


CZĘŚĆ I. TEST WIELOKROTNEGO WYBORU. POPRAWNA MOŻE BYĆ JEDNA LUB WIĘCEJ ODPOWIEDZI, MOŻLIWE JEST TAKŻE, ŻE ŻADNA Z PODANYCH ODPOWIEDZI NIE BĘDZIE PRAWIDŁOWA (MAX 12 PKT)


1. Prezydent RP może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu:

A. za naruszenie Konstytucji,

B. za naruszenie Konstytucji lub ustawy,

C. za naruszenie Konstytucji lub za popełnienie przestępstwa,

D. za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa.


2. Spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa rozstrzygane są przez:

A. Sąd Najwyższy

B. Naczelny Sąd Administracyjny

C. Trybunał Konstytucyjny

D. Trybunał Stanu


3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje:

A. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

B. Krajowa Rada Sądownictwa,

C. Sejm RP,

D. Prezydent RP.


4. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych,
w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy:

A. 1/2 wartości produktu krajowego netto

B. 50% wartości produktu krajowego brutto,

C. 60% wartości produktu krajowego brutto,

D. 3/5 wartości produktu krajowego netto.


5. Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej składa Sejmowi:

A. Najwyższa Izba Kontroli,

B. Rada Polityki Pieniężnej,

C. Rada Ministrów,

D. Prezes Narodowego Banku Polskiego.


6. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia:

A. legalności,

B. legalności i gospodarności,

C. legalności, gospodarności i celowości,

D. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.


7. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego nie są:

A. ich dochody własne,

B. subwencje ogólne z budżetu państwa,

C. dotacje celowe z budżetu państwa,

D. wszystkie odpowiedzi są błędne.


8. Organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest:

A. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,

B. Rada Bezpieczeństwa Narodowego,

C. Komisja Bezpieczeństwa Narodowego,

D. Komitet Bezpieczeństwa Narodowego.


9. Prezydent RP może zwracać się z orędziem:

A. do Sejmu,

B. do Senatu,

C. do Zgromadzenia Narodowego.

D. do Narodu za pośrednictwem telewizji publicznej.


10. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi może być zgłoszony przez:

A. co najmniej 15 posłów,

B. co najmniej 46 posłów,

C. co najmniej 69 posłów,

D. co najmniej 115 posłów.


11. Organ stanowiący samorządu terytorialnego, który rażąco narusza Konstytucję lub ustawy, może zostać rozwiązany przez:

A. Prezesa Rady Ministrów,

B. Radę Ministrów,

C. Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów

D. wojewódzki sąd administracyjny właściwy ze względu na siedzibę organu na wniosek Prezesa Rady Ministrów.


12. Wstępny wniosek o postawienie: Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków KRRiTV, osób, którym Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem, a także Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych do odpowiedzialności przed TS może być złożony Marszałkowi Sejmu przez:

A. Prezydenta RP,

B. posłów w liczbie co najmniej 115,

C. komisję śledczą,

D. Prokuratora Generalnego.

 


CZĘŚĆ II. UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE MIEJSCA (MAX 18 PKT)

 

13. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza ……………………......... na dzień przypadający nie wcześniej niż ………… dni i nie później niż …………. dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie …………………….. urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – nie później niż w ………… dniu po ………………….. urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu ………… dni od dnia ……………….. wyborów.

 

14. Marszałek …………………… tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

1) ………………………… Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) zrzeczenia się …………..... przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

3) stwierdzenia nieważności ……………………. Prezydenta Rzeczypospolitej lub ……………………… przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,

4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe ……………….. niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan …………………., uchwałą podjętą większością co najmniej ……………………. głosów ………………............. liczby członków Zgromadzenia Narodowego,

5) ………………….. Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału …………………………………. .

 

 

CZĘŚĆ III. WYJAŚNIJ NASTĘPUJĄCE POJĘCIA; ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA (MAX 14 PKT)

 

15. Scharakteryzuj instytucję konstruktywnego wotum nieufności w Konstytucji RP

16. Wskaż co najmniej 3 różnice:

MINISTER RESORTOWY:

MINISTER WYPEŁNIAJĄCY ZADANIA WYZNACZONE MU PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Czy Konstytucja RP ustala bezwzględny nakaz zrównoważenia budżetu? Odpowiedź uzasadnij.

18. Opisz procedurę politycznej odpowiedzialności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji in corpore:

19. Wymień cechy wspólne sądów i trybunałów:

20. Czy ustawa o zmianie konstytucji może być poddana kontroli następczej przed TK? Odpowiedź uzasadnij.

21. Scharakteryzuj skutki prawne orzeczeń TK:

SKUTEK MAKRO:

SKUTEK MIKRO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI:

 

CZEŚĆ I.

 

Nr pytania:

Prawidłowa odpowiedź:

Podstawa prawna:

1.

D

Art. 145 ust. 1 Konstytucji RP

2.

C

Art. 189 Konstytucji RP

3.

D

Art. 183 ust. 3 Konstytucji RP

4.

C

Art. 216 ust. 5 Konstytucji RP

5.

B

Art. 227 ust. 6 zd. 2 Konstytucji RP

6.

A

Art. 171 ust. 1 Konstytucji RP

7.

D

Art. 167 ust. 2 Konstytucji RP

8.

B

Art. 135 Konstytucji RP

9.

A B C

Art. 140 zd. 1 Konstytucji RP

10.

C

Art. 159 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP

11.

C

Art. 171 ust. 3 Konstytucji RP

12.

A B C

Art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o Trybunale Stanu

 

CZĘŚĆ II.

13. Art. 128 ust. 2 Konstytucji RP.

14. Art. 131 ust. 2 Konstytucji RP.

 

CZĘŚĆ III.

15. Art. 158 Konstytucji RP.

16. Ministrowie resortowi: stoją na czele resortów (działów administracji rządowej), kierują podległym im systemem organów resortowych, są jednoosobowymi naczelnymi organami administracji, a ich powołanie jest obowiązkowe. Ministrowie wypełniający zadania powierzone im przez Prezesa RM: nie mają charakteru jednoosobowych naczelnych organów administracji, bo nie stoją na czele żadnego prawnie wyodrębnionego resortu, a tylko - jako członkowie Rady Ministrów - wypełniają określone zadania poruczone im przez premiera, ich powołanie jest fakultatywne, określenie ich zadań musi być dokonane w drodze rozporządzeń.

17. Konstytucja nie ustala bezwzględnego nakazu zrównoważenia budżetu, czyli zbilansowania dochodów z wydatkami, choć wysuwano takie propozycje w trakcie prac nad jej tekstem. Uznano jednak, że nie byłoby to podejście realistyczne, bo procesów gospodarczych nie da się podporządkować regulacjom prawnym. Stąd dopuszczalny jest deficyt budżetowy, ale należy pamiętać o uwarunkowaniach zewnętrznych (zwłaszcza wymaganiach stawianych przez Unią Europejską i międzynarodowe instytucje bankowe co do rozmiarów tego deficytu). Na płaszczyźnie konstytucyjnej zaś obowiązuje zakaz pokrywania deficytu przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa oraz zakaz wprowadzania takich poprawek do projektu ustawy budżetowej czy zmian do tej ustawy, które powiększałyby deficyt budżetowy przewidziany w rządowym projekcie ustawy budżetowej (art. 220).

18. Co roku Rada przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności. Jeżeli sprawozdanie to zostanie odrzucone przez Sejm i przez Senat, to kadencja Rady wygasa, ale pod warunkiem potwierdzenia tego wygaśnięcia przez Prezydenta RP (art. 12 urt). Jest to dość skomplikowana konstrukcja, wymagająca zgodnego działania wszystkich trzech organów, Dla uratowania Rady wystarczy bierność prezydenta, a więc zachowanie niewymagające rządowej kontrasygnaty.

19. Zasada niezawisłości sędziowskiej, oparcie działalności wyłącznie na prawie (a nie politycznych kryteriach celowości czy efektywności); rozstrzyganie prawnych spraw i sporów powstałych w procesie stanowienia lub stosowania prawa; silne akcentowanie zasad: kontradyktoryjności, jawności postępowania, równości itd.

20. Tak, ale wyłącznie pod kątem kryterium proceduralnego i kompetencyjnego.

21. Skutki prawne orzeczeń Trybunału muszą być rozpatrzone na dwóch podstawowych płaszczyznach: skutku orzeczenia dla dalszego losu skontrolowanego aktu normatywnego lub zawartej w nim normy (skutki makro) oraz skutku orzeczenia dla decyzji, orzeczeń i rozstrzygnięć podjętych w przeszłości na podstawie takiego bądź normy (skutki mikro).

 

Przygotował: dr Artur Biłgorajski