HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

TEST Drukuj

TEST NR 2 Z ODPOWIEDZIAMI

 

 

 

Test 2. Źródła prawa, prawo wyborcze i referendalne

…………………………………………………………………… / 44 p.

(Imię, nazwisko, rok, numer grupy oraz numer albumu)

 

CZĘŚĆ I. TEST WIELOKROTNEGO WYBORU. POPRAWNA MOŻE BYĆ JEDNA LUB WIĘCEJ ODPOWIEDZI, MOŻLIWE JEST TAKŻE, ŻE ŻADNA Z PODANYCH ODPOWIEDZI NIE BĘDZIE PRAWIDŁOWA (MAX 12 PKT)

 

1. Wśród gwarancji zasady powszechności prawa wyborczego można wymienić:

a) istnienie spisu wyborców, który służy do sporządzania rejestru wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania rejestru osób uprawnionych do udziału
w referendum,

b) zarządzanie wyborów na dzień wolny od pracy,

c) ustawowe określenie zasad tworzenia okręgów głosowania, które nie mogą obejmować grupy wyborców mniejszej niż 500 i większej niż 3.000,

d) możliwość składania protestów wyborczych.

 

2. Konstytucja przewiduje, że referendum musi zostać przeprowadzone w następujących przypadkach:

a) w sprawach o szczególnym znaczeniu dla wspólnoty samorządowej,

b) w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,

c) w procedurze zmiany Konstytucji, jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII,

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

 

3. Upoważnienie do wydania rozporządzenia musi spełniać m.in. następujące warunki:

a) szczegółowości podmiotowej, co oznacza, że należy wskazać podmiot uprawniony do wydania rozporządzenia,

b) szczegółowości treściowej, co oznacza, że należy wskazać zakres spraw przekazanych do uregulowania,

c) szczegółowości przedmiotowej, co oznacza, że należy wskazać wytyczne dotyczące treści rozporządzenia,

d) może być zawarte tylko w ustawie.

 

4. Przeciwdziałaniu zjawisku gerrymanderingu służy:

a) zasada, zgodnie z którą granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic powiatów i miast na prawach powiatu,

b) zasada, zgodnie z którą nazwy i granice okręgów wyborczych są określane w ustawie,

c) zasada, zgodnie z którą liczba mandatów przypadająca na każdy okręg wyborczy jest określana w ustawie,

d) zasada, zgodnie z którą okręg wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego część.

 

5. Referendum jest rozstrzygające w wypadku, gdy:

a) przy jego przeprowadzeniu nie doszło do naruszeń prawa, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania,

b) wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania,

c) większość biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za jednym
z przedstawionych rozwiązań,

d) organy władzy państwowej wprowadziły w życie rozwiązanie przegłosowane
w referendum.

 

6. Organami upoważnionymi do wydawania rozporządzeń są:

a) Prezydent, Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetu (art. 147 ust. 4 Konstytucji), Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji;

b) Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister kierujący działem administracji rządowej, powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetu (art. 147 ust. 4 Konstytucji), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

c) Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister, powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetu (art. 147 ust. 4 Konstytucji), Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji;

d) Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister kierujący działem administracji rządowej, powołany w skład Rady Ministrów przewodniczący komisji (art. 147 ust. 4 Konstytucji), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

 

7. Do obowiązków Państwowej Komisji Wyborczej należy:

a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,

b) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców,

c) powoływanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz rozwiązywanie okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych po wykonaniu ich ustawowych zadań,

d) powoływanie i odwoływanie komisarzy wyborczych.

 

8. Referendum w sprawie zmiany konstytucji:

a) zarządzane jest przez podmioty mające prawo inicjowania zmian w Konstytucji,

b) może dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II i XII,

c) ma charakter zatwierdzający,

d) zawsze ma charakter wiążący.

 

9. Umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeśli:

a) została ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową,

b) została ratyfikowana i jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową,

c) jeżeli wynika to z treści umowy konstytuującej organizację międzynarodową, do której należy Polska,

d) żadna z wyżej wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 

10. Której zasady dotyczącej wyborów do Senatu nie zna Konstytucja RP?

a) powszechności,

b) bezpośredniości,

c) równości,

d) tajności.

 

11. Przedmiotem referendum ogólnokrajowego z art. 125 Konstytucji RP może być:

a) sprawa dotycząca określonego terytorium państwa,

b) sprawa dotycząca ustanowienia konkretnego aktu prawnego,

c) sprawa dotycząca odwołana organu władzy państwowej,

d) sprawa dotycząca wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

 

12. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach:

a) jest uchwalana przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów,

b) jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów ustawowej liczby senatorów,

c) jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów,

d) jest uchwalana przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

 

 

CZĘŚĆ II. UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE MIEJSCA (MAX 18 PKT)

 

13. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie
(i)
szczegółowego (ii) upoważnienia zawartego w (iii) ustawie i w celu jej (iv) wykonania. Upoważnienie powinno określać (v) organ (vi) właściwy do wydania rozporządzenia
i (vii)
zakres (viii) spraw przekazanych do uregulowania oraz (ix) wytyczne dotyczące
(x)
treści aktu.

 

14. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej
(xi)
wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:

1) pokoju, sojuszy, (xii) układów (xiii) politycznych lub układów (xiv) wojskowych,

2) wolności, praw lub obowiązków (xv) obywatelskich określonych w Konstytucji,

3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

4) (xvi) znacznego (xvii) obciążenia państwa pod względem (xviii) finansowym,

5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

 

 

CZĘŚĆ III. WYJAŚNIJ NASTĘPUJĄCE POJĘCIA, ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA (MAX 14 PKT)

 

15. Aspekt materialny zasady równości prawa wyborczego

Każdy głos wyborcy ma mieć tę samą siłę, tj. ma wpływać na wynik wyborów w tym samym mniej więcej stopniu. W praktyce więc każdy mandat powinien przypadać na mniej więcej taką samą liczbę wyborców.

 

16. Wiążący charakter referendum

Wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Referendum lokalne jest wiążące, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, jednakże referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

 

17. Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego

Konstytucja rozróżnia przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy
o charakterze wewnętrznym. Podział ten ma charakter dychotomiczny, co oznacza, że każdy akt normatywny musi być albo aktem prawa powszechnie obowiązującego, albo aktem prawa wewnętrznego.

Z uwagi na mogącą wprowadzać w błąd treść pytania (omyłkowo dodano sformułowanie „prawa powszechnie obowiązującego”) za prawidłową uznawano także odpowiedź odwołującą się do dualistycznej koncepcji relacji prawa krajowego oraz międzynarodowego.

 

18. Zasada zupełności koniecznego zakresu ustawy

Wymóg oparcia na ustawie każdej regulacji, która przybiera postać przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Nie ma materii, w których mogłyby być stanowione regulacje podustawowe bez uprzedniego unormowania ustawowego tych materii.

 

19. System wyborczy

Całokształt prawnych oraz pozaprawnych reguł określających sposób przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów.

 

20. Wymień konsekwencje hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa

a) wymóg zgodności aktów niższego szczebla z aktami wyższego szczebla,

b) uchylenie, zmiana, zawieszenie aktu możliwe tylko w drodze aktu co najmniej tej samej rangi,

c) zakaz normowania pewnych materii w aktach niższego rzędu (np. wyłączność ustawy),

d) akty niższego szczebla można wydawać tylko w oparciu o upoważnienie w akcie wyższego rzędu.

 

21. Wymień elementy szczególnej mocy prawnej (prymatu) ustawy.

a) samoistna moc powszechnie obowiązująca,

b) zmiana, uchylenie, zawieszenie tylko w drodze ustawy,

c) ustawą można zmienić, uchylić, zawiesić każdą inną normę prawa krajowego,

d) konieczne są upoważnienia ustawowe dla wydawania innych aktów normatywnych prawa krajowego, jeżeli mają mieć moc powszechnie obowiązującą.

 

 

 

Przygotował: mgr Maciej Tarasek