HOME
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
S±d Najwyższy
Krajowa Rada S±downictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet ¦l±ski

Test nr 1 Drukuj

TEST NR 1 Z ODPOWIEDZIAMI

 

Test 1. ¬ródła prawa konstytucyjnego, zasady ustrojowe, konstytucyjny status jednostki

 

………………………………………………………………………… /44 p.

(Imię, Nazwisko, Rok, Nr Grupy oraz Nr Albumu)

 

CZĘ¦Ć I. TEST WIELOKROTNEGO WYBORU. POPRAWNA MOŻE BYĆ 1 LUB WIĘCEJ ODPOWIEDZI, MOŻLIWE JEST TAKŻE, ŻE ŻADNA Z PODANYCH ODPOWIEDZI NIE BĘDZIE PRAWIDŁOWA (MAX. 12 PKT.)


1. Normatywnymi elementami preambuły Konstytucji RP s±

a) ustanowienie przez Naród Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

b) definicja narodu

c)zasada legalizmu, pomocniczoci i subsydiarnoci

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa


2. Przyrodzona godno¶ć człowieka:

a) może być traktowana jako prawo podmiotowe

b) stanowi ł±cznik pomiędzy prawem stanowionym a naturalnym

c) stanowi rodek interpretacyjny dla postanowień wył±cznie rozdziału II Konstytucji

d)wszystkie powyższe odpowiedzi s± poprawne

 

3. Materialnymi elementami zasady demokratycznego państwa

a) zakaz działania prawa wstecz

b) nakaz traktowania państwa jako dobra wspólnego

c) ochronę praw nabytych i ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych oraz interesów w toku

d) wszystkie powyższe odpowiedzi s± poprawne

 

4. Odmienno¶ć procedury zmiany konstytucji względem zwykłej procedury ustawodawczej w Polsce polega m.in. na:

a) ograniczeniu kręgu podmiotów legitymowanych do Prezydenta RP, 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat; ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większoci± 3/5 głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów a następnie przez Senat bezwzględn± większoci± głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów; prezydent jest zobowi±zany do podpisania ustawy w terminie 21 dni od jej przesłania przez Marszałka Sejmu;

b) ograniczeniu kręgu podmiotów legitymowanych do Prezydenta RP, 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat; ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większoci± 2/3 głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów a następnie przez Senat bezwzględn± większoci± głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów; prezydent jest zobowi±zany do podpisania ustawy w terminie 21 dni od jej przesłania przez Marszałka Sejmu;

c) ograniczeniu kręgu podmiotów legitymowanych do Prezydenta RP, 1/5 ustawowej liczbyposłów, Senat; ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większoci± 2/3 głosów obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów a następnie przez Senat zwykł± większoci± głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów; prezydent jest zobowi±zany do podpisania ustawy w terminie 21 dni od jej przesłania przez Marszałka Sejmu;

d) ograniczeniu kręgu podmiotów legitymowanych do Prezydenta RP, 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat; ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większoci± 3/5 głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów a następnie przez Senat zwykł± większoci± głosów w obecnoci przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów; prezydent jest zobowi±zany do podpisania ustawy w terminie 21 dni od jej przesłania przez Marszałka Sejmu


5. Zwyczaj konstytucyjny

a) jest norm± prawn±

b) jest norm± prawn± oraz praktyk± jej stosowania

c) jest praktyk± stosowania normy prawnej

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 

6. Teoria porednicz±cej roli ustaw zwykłych

a) dotyczy polskiej konstytucji

b) oznacza, że ustawa zasadnicza adresowana jest do prawodawcy i jednostek a ustawy zwykłe maj± j± urzeczywistnić

c) oznacza, że konstytucję stosuje się wprost

d) wszystkie powyższe odpowiedzi s± błędne


7. Horyzontalne stosowanie praw i wolnoci konstytucyjnych

a) zachodzi pomiędzy dwoma organami władzy publicznej

b) zachodzi pomiędzy jednostkami

c) zachodzi pomiędzy jednostk± i organem władzy publicznej

d) zachodzi pomiędzy jednostkami lub organami władzy publicznej


8. Mechanizmem ochrony konstytucji nie jest:

a) weto ludowe

b) s±downictwo powszechne

c) odpowiedzialno¶ć konstytucyjna

d) wszystkie odpowiedzi s± poprawne


9. ¬ródłem prawa konstytucyjnego s±:

a) ustawa o partiach politycznych, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Kodeks Karny, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, doktryna i orzecznictwo konstytucyjne, Mała Konstytucja z 1992 r.

b) ustawa o partiach politycznych, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Kodeks Wyborczy, ustawa wykonywaniu mandatu posła i senatora, doktryna i orzecznictwo konstytucyjne, Mała Konstytucja z 1992 r.

c) ustawa o partiach politycznych, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Kodeks Wyborczy, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, doktryna i orzecznictwo konstytucyjne, ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Mała Konstytucja z 1992 r.

d) ustawa o partiach politycznych, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Mała Konstytucja1992 r., Prawo Prasowe, Kodeks Wyborczy


10. S±dowe stosowanie konstytucji polegać może na

a) stwierdzaniu konfliktu pomiędzy norm± ustawy zwykłej a norm± konstytucyjn± i automatycznemu derogowaniu tej pierwszej z systemu prawa

b) stosowaniu normy konstytucyjnej jako dyrektywy wykładni normy ustawowej

c) stosowaniu normy konstytucyjnej bezporednio

d) wszystkie powyższe odpowiedzi s± poprawne


11. Podmiotem praw i wolnoci okrelonych w Konstytucji może być:

a) jednostka (człowiek)

b) jednostka samorz±du terytorialnego

c) osoba prawna

d) wszystkie powyższe odpowiedzi s± błędne


12. Harmonizowanie koliduj±cych powinno być przeprowadzone poprzez:

a) odwołanie do podstaw aksjologicznych

b) zdecydowanie, które z praw podlegaj±cych ważeniu ma wyższ± rangę

c) analizę redakcji przepisu

d) wszystkie powyższe odpowiedzi s± prawidłowe

 

CZĘ¦Ć II. UZUPEŁNIJ BRAKUJˇCE MIEJSCA (MAX. 18 PKT.)

 

11. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog± być ustanawiane tylko w …………………. i tylko wtedy, gdy s± konieczne w demokratycznym państwie dla jego ……………………….. lub …………………. ………………., ………… dla ochrony ………………….. zdrowia i ………………… ………………….., …… wolnoci i praw ……………. …………. Ograniczenia te nie mog± ………………….. ……………………… wolnoci i praw. (max. 6,5 pkt.)

 

12. Wolno¶ć religii obejmuje ………………….. ……………….. lub ……………………….. religii według własnego wyboru oraz ……………………….. indywidualnie lub z innymi ……………….   lub……………….., swojej religii przez ………………. kultu, ……………………., uczestniczenie  w obrzędach, ………………….. i nauczanie. Wolno¶ć religii obejmuje także ……………………………………. i innych miejsc kultu w zależnoci od …………………. ………………. wierz±cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduj±. (max. 6,5 pkt)

 

13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołuj±cych się w swoich  programach do totalitarnych …………………. i ……………… działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których ………………….. lub ………………………… zakłada …………………. dopuszcza nienawi¶ć rasow± i narodowociow±, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub ……………….. ……. ………………….. państwa albo przewiduje utajnienie………………. lub …………………. (max. 5 pkt.)

 

CZĘ¦Ć III. WYJA¦NIJ NASTĘPUJˇCE POJĘCIA, ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA

(MAX. 14 PKT.)

14. Norma programowa

15. Ekspektatywa maksymalnie ukształtowna

16. Prawo zwyczajowe

17. Konstytucja

18. Cecha relewantna

19. Opisz koncepcję istoty wolnoci lub praw

20. Wymień elementy składowe testu proporcjonalnoci

 

 

 ODPOWIEDZI:

Czę¶ć I

1. b)
2. a), b)
3. c)
4. b)
5. c)
6. d)
7. b)
8. a), b)
9. d)
10. b), c)
11. a), b) c), uznawane były też odpowiedzi wskazuj±ce jako poprawne wył±cznie warianty a) i b)
12. d)

Czę¶ć II

13. ustawie, bezpieczeństwa, porz±dku, publicznego, b±dĽ, ¶rodowiska, moralno¶ci, publicznej, albo, innych, osób, naruszać, istoty
14. wolno¶ć, wyznawania, przyjmowania, uzewnętrzniania, publicznie, prywatnie, uprawienie, modlitwę, praktykowanie, posiadanie, ¶wi±tyń, potrzeb, ludzi
15. metod, praktyk, program, działalno¶ci, lub, wpływu, na, politykę, struktur, członkostwa

Czę¶ć III

16. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 102
17. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 68
18. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 54-55.
19. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 40-47
20. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 97
21. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 106
22. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 105 i n.

 

Pytania i odpowiedzi sformułował mgr Paweł Króliczek