HOME arrow KADRA arrow |-- KIEROWNIK KATEDRY arrow |-- prof. dr hab. Anna Łabno
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Anna Łabno Drukuj

prof. dr hab. Anna Łabno
annalabno.jpg

Katedra Prawa Konstytucyjnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.49

tel. (0-32) 359 17 89

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Dyżur: czwartek, godz. 16.30 - 18.00


Zainteresowania naukowe: polskie i porównawcze prawo konstytucyjne, w szczególności systemy sprawowania władzy z uwzględnieniem mechanizmów przekształceń ustrojowych we współczesnych państwach; tworzenie podstaw demokratycznego ustroju ( w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego) w państwach postautorytarnych, w Portugalii i Hiszpanii oraz w Polsce; a także zagadnienia ochrony praw człowieka.

Wykłady i seminaria magisterskie z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego oraz teorii polityki na studiach prawniczych i administracyjnych.

Seminarium doktorskie z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego.
 
 
Publikacje:  

 

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
 
Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP - wybrane zagadnienia stosowania i ochrony / red. Anna Łabno. - Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, 4 , 100 s.
   
Iberyjska droga do demokracji - studium prawnokonstytucyjne / Anna Łabno-Jabłońska. - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1996, 225 s.
   
Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej - rewolucja portugalska 1974-1976 / Anna Łabno-Jabłońska. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1052 - Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1989, 148 s.

System konstytucyjny Portugalii / Anna Łabno. - Systemy Konstytucyjne Państw Świata - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 2002, 95 s.

Zgromadzenie Republiki Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. - Parlamenty - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1993, 30 s.

Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii / Jordi Sole Tura, Miguel A. Aparicio Perez , przeł. Anna Łabno. - Parlamenty Świata - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 2003, 195 s.


Niesamoistne części wydawnictwa - współautorstwo pracy zbiorowej:
 

Sądy konstytucyjne w Europie / . - Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1999, T. 3, 278 s.
   
Prawo konstytucyjne RP - (w zarysie) / Anna Łabno-Jabłońska, Stanisław Sagan. - Katowice: "Wydaw. Prawnicze "Polbod"" 1993, T. 4, 91 s.

   
Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
 
Nowa konstytucyjna regulacja prawa własności w Polsce / Anna Łabno-Jabłońska. Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego, Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1993, s. 26-40.
   
"Stare prawo" i nowa konstytucja (niekonstytucyjność wtórna) / Anna Łabno-Jabłońska. Konstytucja - Trybunał Konstytucyjny, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, s. 2-15.
   
Skarga konstytucyjna w Hiszpanii / Anna Łabno-Jabłońska. Konstytucja - Trybunał Konstytucyjny, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, s. 127-147.

Standardy stosowania praw i wolności człowieka w konstytucjach Hiszpanii i Portugalii - przyczynek do rozważań nad rozwiązaniami polskimi / Anna Łabno. Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1998, s. 3-29.

Skarga konstytucyjna w Konstytucji III RP / Anna Łabno. Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa: "Wydaw. C. H. Beck" 2002, s. 765-788.

Sprawiedliwość jako najwyższa wartość porządku prawnego - rozważania na tle art. 1 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. / Anna Łabno. Prawo a wartości - księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków: ""Zakamycze"" 2003, s. 177-185.

Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego - rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989-2002 / Anna Łabno. Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź: "Łódzkie Towarzystwo Naukowe" 2003, s. 37-49.

O współczesnych tendencjach regulacji pozycji głowy państwa na przykładzie Hiszpanii i Portugalii / Anna Łabno. W kręgu zagadnień konstytucyjnych - Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice: "Wydaw. UŚl." 1999, s. 247-262.

Portugalia / Anna Łabno-Jabłońska. Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej, Warszawa: "PWN" 1990, s. 207-232.

Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii / Anna Łabno. Sądy konstytucyjne w Europie - akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1999, T. 3, s. 9-34.

Trybunał Konstytucyjny w Potugalii / Anna Łabno. Sądy konstytucyjne w Europie - akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku, Warszawa: "Trybunał Konstytucyjny" 1999, T. 3, s. 113-130.

Prezydent Portugalii w rozwiązaniach konstytucyjnych i w praktyce politycznej (1976-1992) / Anna Łabno-Jabłońska. Instytucja prezydenta we współczesnym świecie - materiały na konferencję 22-23 lutego 1993 r., Warszawa: "Senat RP" 1993, s. 21-28.

Wejście w życie konstytucji na przykładzie rozwiązań portugalskich i hiszpańskich w aspekcie stosunku ustawodawstwo przedkonstytucyjne - nowa konstytucja / Anna Łabno-Jabłońska. Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego, Toruń: "Dom Organizatora" 1998, s. 8.

Parlamentaryzm zracjonalizowany w konstytucjonalizmie portugalskim / Anna Łabno-Jabłońska. Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Gdańsk: "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego" 1993, s. 71-78.

Parlament w systemie ustrojowym Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Parlament w demokracjach zachodnich, Warszawa: "Uniw. Warsz." 1993, s. 57-85.

Zasada bezpośredniego obowiązywania konstytucyjnych praw i wolności jednostki - analiza prawno-porównawcza / Anna Łabno-Jabłońska. Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa kontrola, Warszawa: "Wydaw. Sejmowe" 1997, s. 64-81.

Wprowadzenie do rozważań nad koncepcją własności w europejskich konstytucjach ostatniej dekady XX wieku / Anna Łabno, Krzysztof Skotnicki. Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Częstochowa: "Akademia im. Jana Długosza" 2004, s. 12.

Rzecznik Sprawiedliwości w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Rzecznik praw obywatelskich, Warszawa: "Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych" 1989, s. 179-199.

Zasada równości i zakaz dyskryminacji / Anna Łabno. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa: "Wydawnictwo Sejmowe" 2006, s. 35-51.

Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP / Anna Łabno. Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa: "Wydawnictwo C. H. Beck" 2002, s. 693-709.

Artykuły:
 
Zasada socjalnego i demokratycznego państwa prawnego a koncepcja praw i wolności w Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. / Anna Łabno-Jabłońska. Prawa Człow., [Katow.], s. Z. 1(9) (1994), s. 75-95.

Sytuacja prawna złóż kopalin w świetle art. 12 ust. 1 Konstytucji / Anna Łabno-Jabłońska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór, s. Z. 11 (1987), s. 7-26.

Kształtowanie podstaw prawnych ustroju politycznego Ludowej Republiki Angoli / Anna Łabno. Stud. Nauk Polit, s. 1980, nr 6, s. 131-144.

Sytuacja prawno-polityczna regionów autonomicznych w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles, s. T. 8 (1983), s. 99-116.

Ewolucja prawno-politycznej pozycji prezydenta w Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska. Stud. Praw, s. 1990, z. 1, s. 167-202.

Nowelizacja konstytucji portugalskiej / Anna Łabno-Jabłońska. Państ. Prawo, s. 1984, z. 4, s. 79-91.

Pozycja prawnoustrojowa, zadania oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Anna Łabno-Jabłońska. Nowe Prawo, s. 1988, [nr] 10.

Ograniczenia wolności i praw człowieka w polskiej konstytucji i w prawie europejskim / Anna Łabno. Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu, s. Nr 3 (2004), s. 67-80.

Parlamentaryzm zracjonalizowany - przyczynek do dyskusji / Anna Łabno. Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm, s. T. 65 (2005), s. 7-22.

Ochrona dóbr kultury w rozwiązaniach konstytucyjnych - rozważania na przykładzie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i wybranych konstytucji państw obcych / Anna Łabno. Hum. Zesz. Nauk, s. T. 10 (2006), s. 17-23.

Zasada socjalnego i demokratycznego państwa prawnego a koncepcja praw i wolności w Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. - wybrane zagadnienia / Anna Łabno-Jabłońska. Prawa Człow., (Katow.), s. 1994, nr 1, s. 75-96.

Skarga konstytucyjna w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w 1998 roku / Anna Łabno. Biul. Tryb. Konst, s. 1998, nr 3.

Konstytucyjne aspekty ustalania wieku emerytalnego górników - ekspertyza prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sporządzona dla NSZZ Solidarność Górników / Anna Łabno, Andrzej Bisztyga. Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow, s. Nr 23 (2007), s. 122-132.

Recenzje:
 
Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. - Warsz. 1999 - rec.: Anna Łabno. - Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1999, z. 3.

Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym / Aldona Domańska. - Łódź 2001 - rec.: Anna Łabno. - Stud. Praw.-Ekon. - 2001, t. 63, s. 115-119.

Wywiady:

/ - rozm. przepr. przez: Iwona Kolasińska. Gaz. Uniw. (Katowice), s. 2006, nr 2, s. 4.