HOME arrow ZAGADNIENIA arrow |-- PRAWO KONSTYTUCYJNE - ADMINISTRACJA arrow |-- PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE
Main Menu
HOME
KADRA
ZAGADNIENIA
KOŁO NAUKOWE
MAPA STRONY

Sejm RP
Senat RP
Prezydent RP
Rada Ministrów RP
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Krajowa Rada Sądownictwa
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Państwowa Komisja Wyborcza
Uniwersytet Śląski

Przykładowe pytania egzaminacyjne Drukuj
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU
PRAWO KONSTYTUCYJNE

dr hab. Mariusz Jagielski / dr Anna Chorążewska

 

I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O KONSTYTUCJI


1. Wymień znane Ci rodzaje konstytucji.

2. Wskaż kryterium rozróżnienia na konstytucje:
- pisane i niepisane
- sztywne i elastyczne
- jednolite i złożone
- stabilne i zmienne
3. Wskaż cechę charakteryzującą konstytucje:
- sztywną
- elastyczną
- jednolitą
- złożoną
- pełna
- stabilną
- zmienną
Podaj przykład takiej konstytucji
4. Dlaczego konstytucję określa się mianem ustawy zasadniczej państwa. Podaj cechy ją charakteryzujące.
5. Na czym polega:
- szczególna treść konstytucji
- szczególna forma konstytucji
- szczególny tryb uchwalenia i zmiany konstytucji
- szczególna moc konstytucji
6. Wskaż konsekwencje szczególnej mocy prawnej konstytucji
7. Wymień rodzaje norm konstytucji i krótko je scharakteryzuj.
8. Co to jest peambuła do konstytucji.
9. W jakim celu ustrojodawca posługuje się preambułą do konstytucji.
10. Jaki charakter przyznaje się preambule do konstytucji (normatywny, deklaratoryjny, programowy). Wyjaśnij dlaczego.
11. Wymień i krótko wyjaśnij co to jest tożsamość konstytucyjna i co ją określa.
12. Jaką postać może przybrać sądowe stosowanie konstytucji.
13. Na czym polega zdekoncetrowany model kontroli konstytucyjności prawa. Podaj kraj, w którym taki model występuje.
14. Na czym polega skoncentrowany model kontroli konstytucyjności prawa. Podaj kraj, w którym taki model występuje.
15. Co to jest zwyczaj konstytucyjny. Podaj przykład.
16. Co to jest precedens (konstytucyjny). Podaj przykład.
17. Wyjaśnij pojęcie prawa zwyczajowego. Podaj przykład.
18. Co to jest ustawa konstytucyjna.
19. Podaj funkcje ustawy konstytucyjnej.

II ZASADY USTROJU RP


1. Wyjaśnij pojęcie zasada ustroju (zasada naczelna).

2. Wyjaśnij, w jakim celu ustrojodawca posługuje się zasadą konstytucyjną.
3. Co oznacza zasada suwerenności Narodu.
4. W jaki sposób suweren (naród) wykonuje przysługującą mu władze.
5. Zdefiniuj pojecie demokracja bezpośrednia/pośrednia. Podaj przykłady jej form.
6. Jakiemu celowi służy zasada pomocniczości (subsydiarności).
7. Wyjaśnij aspekt przedmiotowy/podmiotowy zasady podziału władz.
8. Na czym polega koncepcja domniemań kompetencyjnych.
9. Na czym polega koncepcja istoty  poszczególnych władz.
10. Wskaż cechy systemu:
- parlamentarno-gabinetowego
- prezydenckiego
- prezydencko-parlamentarnego
11. Na czym polega racjonalizacja systemu parlamentarnego.
12. Wyjaśnij znaczenie kategorii „państwo prawne” zawartej w formule zasady demokratycznego państwa prawnego.
13. Jaki aspekt akcentuje pojęcie demokracja w formule zasady demokratycznego państwa prawnego.
14. Zdefiniuj zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa.
15. Wymień zasady przyzwoitej legislacji. Krótko scharakteryzuj każdą z nich.
16. Wymień zasady stanowienia prawa, które TK uznał za niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
17. Wskaż konsekwencje hierarchicznej budowy norm prawnych.
18. Wymień podstawy społecznej gospodarki rynkowej.
19. Wyjaśnij na czym polega zasada wolności działalności gospodarczej. Czy jest dopuszczalne jej ograniczenie? Jeśli tak, to na jakich zasada.

III ŹRÓDŁA PRAWA


1. Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa w Polsce oznacza, że ……

2. Wymień źródła prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wyjaśnij na czym polega zamknięty charakter systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego (w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym).
4. Wymień cechy ustawy.
5. Wymień, co najmniej trzy przypadki, gdy ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
6. Wskaż charakter prawny i miejsce w hierarchii źródeł prawa umów międzynarodowych, którymi związała się Polska uwzględniając ich klasyfikacje.
7. Wymień cechy rozporządzenia wykonawczego do ustawy.
8. Wyjaśnij na czym polega otwarty charakter systemu aktów prawa wewnętrznego.
9. Wskaż istotę aktów prawa wewnętrznego.
10. Wymień wymagania przewidziane dla aktów prawa wewnętrznego.

IV WOLNOŚCI I PRAWA JEDNOSTKI


1. Jakie znaczenie zasadzie godności człowieka nadał polski ustrojodawca.

2. Na czym polega zasada wolności człowieka.
3. Jakie znaczenie zasadzie równości nadał polski ustrojodawca.
4. Wskaż podmioty konstytucyjnych praw i wolności jednostki.
5. Na czym polega wertykalne obowiązywanie praw i wolności.
6. Na czym polega horyzontalne obowiązywanie praw i wolności.
7. Wskaż adresata konstytucyjnych praw i wolności jednostki.
8. Wyjaśnij aspekt formalny ustanawiania ograniczeń w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3 konstytucji).
9. Wyjaśnij aspekt materialny ustanawiania ograniczeń w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3 konstytucji).
10. Wymień wartości stanowiące materialną podstawę ograniczeń praw i wolności (art. 31 ust. 3 konstytucji).
11. Wyjaśnij, na czym polega zasada proporcjonalności (art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji).
12. Wyjaśnij pojęcie „istota wolności i prawa”.
13. Wymień przesłanki warunkujące możliwość ustanawiania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3 konstytucji).
14. Na czym polega dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki.
15. Podaj przykłady wolności i praw osobistych/politycznych/ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Krótko scharakteryzuj wybrane prawo lub wolność.
16. Wymień środki ochrony konstytucyjnych wolności i praw.

V PRAWO WYBORCZE I REFERENDUM


1. Scharakteryzuj pojęcie podstawowe zasady prawa wyborczego.

2. Wymień przesłanki czynnego prawa wyborczego.
3. Wymień gwarancje powszechności prawa wyborczego.
4. Co to jest rejestr wyborców.
5. Co to jest spis wyborców.
6. Wymień i krótko scharakteryzuj środki ochrony przysługujące wyborcy w sytuacji pominięcia go w rejestrze wyborców.
7. Wymień i krótko scharakteryzuj środki ochrony przysługujące wyborcy w sytuacji pominięcia go w spisie wyborców.
8. Określ podmiot i podstawę protestu wyborczego w wyborach parlamentarnych (w Polsce).
9. Określ podmiot i podstawę protestu wyborczego w wyborach prezydenckich (w Polsce).
10. Wymień i wyjaśnij rodzaje równości w prawie wyborczym.
11. Wymień i wyjaśnij metody służące zapewnieniu materialnej równości prawa wyborczego.
12. Scharakteryzuj zasadę bezpośredniości wyborów.
13. Wyjaśnij, na czym polega zasada tajności prawa wyborczego (w Polsce).
14. Na czym polega metoda d’Hondta i w jakich wyborach jest stosowana.
15. Na czym polega metoda St. Laguë. Czy i kiedy oraz w jakich wyborach była stosowana w Polsce.
16. Na czym polega system większości względnej i w jakich wyborach jest stosowany.
17. Na czym polega system większości bezwzględnej i w jakich wyborach jest stosowany.
18. Na czym polega instytucja progu wyborczego. Jak została ukształtowana w polskim prawie wyborczym.
19. Wymień rodzaje obwodów głosowania i krótko opisz zasady ich tworzenia.
20. Co to jest okręg wyborczy.
21. Wyjaśnij pojęcie gerrymandering.
22. Wymień zasady, które nie pozwalają na manewrowanie geografią granic okręgów wyborczych.
23. Wymień i krótko opisz etapy zgłaszania kandydatów w wyborach prezydenckich.
24. Wymień i krótko opisz etapy zgłaszania kandydatów w wyborach do Sejmu.
25. Wymień i krótko opisz etapy zgłaszania kandydatów w wyborach do Senatu.
26. Wymień i krótko opisz zadania Państwowej Komisji Wyborczej związane z wyborami.
27. Przedstaw przedmiot referendum ogólnokrajowego (w Polsce).
28. Kto może zarządzić referendum ogólnokrajowe (w Polsce).
29. Wyjaśnij, kiedy referendum ogólnokrajowe jest ważne, a jego wynik jest wiążący (w Polsce).
30. Wyjaśnij kiedy wynik referendum ma charakter sugerująco-konsultacyjny (w Polsce).

VI SEJM I SENAT


1. Na czym polega zasada autonomii parlamentu.

2. Wymień funkcje parlamentu.
3. Wymień i wyjaśnij, jaka zasada reguluje stosunki Sejm-Senat.
4. Określ charakter ustrojowy Zgromadzenia Narodowego.
5. Wymień kompetencje Zgromadzenia Narodowego.
6. Wymień (krótko charakteryzując) dwa sposoby obliczania kadencji parlamentu.
7. Kiedy w Polsce może nastąpić skrócenie kadencji Sejmu.
8. Kto i na jakich zasadach może rozwiązać Sejm.
9. Wyjaśnij, co oznacza zasada dyskontynuacji w prawie polskim.
10. Wymień wyjątki od zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.
11. Na czym polega zasada sesyjności.
12. Na czym polega zasada permanencji.
13. Podaj klasyfikację organów wewnętrznych Sejmu i wymień, do którego rodzaju należą konkretne organy Sejmu.
14. Wymień tzw. kompetencje zewnętrzne Marszałka Sejmu.
15. Wymień skład i kompetencje Prezydium Sejmu.
16. Wymień skład i funkcje Konwentu Seniorów.
17. Wyjaśnij, co to jest stała komisja sejmowa i jakie ma zadania.
18. W oparciu o jaką zasadę tworzy się kluby, koła i zespoły poselskie.
11. Wymień i wyjaśnij cechy mandatu parlamentarnego.
19. Wymień i krótko wyjaśnij cechy immunitetu formalnego.
20. Wymień i krótko wyjaśnij cechy immunitetu materialnego.
21. Wyjaśnij zasadę niepołączalności formalnej.
22. Wyjaśnij zasadę niepołączalności materialnej.
23. Wymień uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem mandatu parlamentarnego.
24. Co to jest inicjatywa ustawodawcza i komu przysługuje (w Polsce).
25. W jaki sposób z prawa inicjatywy ustawodawczej może skorzystać grupa 100 000 obywateli (w Polsce).
26. Wyjaśnij pojęcie tzw. wnioski mniejszości.
27. Krótko omów problematykę zakresu dopuszczalnych poprawek do ustawy w trakcie rozpatrywania jej przez Sejm.
28. Krótko omów problematykę zakresu dopuszczalnych poprawek do ustawy w trakcie rozpatrywania jej przez Senat.
29. Na czym polega udział Prezydenta RP w procesie legislacyjnym. Wymień przysługujące głowie państwa uprawnienia.
30. Wymień instrumenty kontroli wykonywanej przez Senat.
31. Wyjaśnij, na czym polega złożenie interpelacji poselskiej. Przedstaw jej cechy.
32. Wyjaśnij, na czym polega złożenie zapytania poselskie. Przedstaw jego cechy.
33. Wyjaśnij, co to jest informacja bieżąca. Przedstaw jej cechy.
34. Co to jest pytanie w sprawach bieżących. Przedstaw jego cechy.
35. Wyjaśnij, na czym polega prawo żądania wysłuchania.
36. Wyjaśnij, na czym polega prawo żądania obecności.
37. Wyjaśnij, na czym polega prawo żądania informacji.
38. Przedstaw cechy dezyderatu komisji sejmowej.
39. Przedstaw cechy opinii komisji sejmowej.

VII WŁADZA WYKONAWCZA


1. Wymień funkcje ustrojowe Prezydenta RP.

2. Krótko omów zasady ponoszenia odpowiedzialności przez urzędującego prezydenta.
3. Co to jest prerogatywa.
4. Co to jest kontrasygnata i kto jej udziela.
5. Krótko scharakteryzuj instytucję Rady Gabinetowej.
6. Wymień, jakich materii nie może dotyczyć weto ustawodawcze prezydenta RP.
7. Wymień cechy weta prezydenckiego.
8. Czy Prezydent RP korzysta z uprawnień domniemywanych. Uzasadnij odpowiedź.
9. Jaka jest struktura Rady Ministrów. Uzasadnij.
10. Wymień rodzaje i cechy ministrów.
11. Wymień przypadki obligatoryjnej dymisji Prezesa Rady Ministrów.

IX WŁADZA SĄDOWNICZA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH


1. Scharakteryzuj zasadę niezawisłości sędziowskiej.

2. Wymień gwarancje zasady niezawisłości sędziowskiej.
3. Wymień kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
4. Przedstaw przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego.
5. Na czym polega uprzednia (prewencyjna) kontrola konstytucyjności norm prawnych. Kto ją może inicjować.
6. Na czym polega następcza kontrola konstytucyjności norm prawnych. Kto ją może inicjować.
7. Czym różni się abstrakcyjna kontrola konstytucyjności norm prawnych od konkretnej kontroli konstytucyjności norm prawnych.
8. Wskaż podmioty legitymowane generalnie do inicjowania kontroli konstytucyjności norm prawnych.
9. Wskaż podmioty legitymowane indywidualnie do inicjowania kontroli konstytucyjności norm prawnych.
10. Czy różni się legitymacja generalna od legitymacji indywidualnej do inicjowania kontroli norm prawnych przed Trybunałem Konstytucyjnym.
11. Scharakteryzuj instytucję pytania prawnego.
12. Na czym polega wymóg relewantności pytania prawnego.
13. Wyjaśnij na czym polega orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych.
14. Wskaż wzorce kontroli, stanowiące dla Trybunału Konstytucyjnego podstawę do orzekania o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych.
15. Wyjaśnij na czym polega rozpatrywanie przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
16. Wyjaśnij pojęcie spór kompetencyjny pozytywny/negatywny.
17. Wyjaśnij pojęcie delikt konstytucyjny.
18. Jaki charakter ma odpowiedzialność Prezydenta przez Trybunałem Stanu.
19. Jaki charakter ma odpowiedzialność członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu.
20. Krótko przedstaw charakter odpowiedzialności posłów i senatorów przez Trybunałem Stanu.
21. Krótko przedstaw zadania Rzecznika Praw Obywatelskich.
22. Wymień formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich.

X PRZYKŁADY PYTAŃ PROBLEMOWYCH

1. Scharakteryzuj pozycję ustrojową Rady Ministrów.

2. Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezesa Rady Ministrów.
3. Przedstaw zasady tworzenia Rady Ministrów i dokonywania zmian w jej składzie.
4. Przedstaw zasady odpowiedzialności politycznej rządu i jego członków.
5. Przedstaw charakterystykę współczesnego mandatu parlamentarnego.
6. Przestaw udział Prezydenta RP w procesie legislacyjnym.
7. Przedstaw rolę Prezydenta w kształtowania polityki państwa.
8. Scharakteryzuj konstytucyjną zasadę równości wobec prawa w odwołaniu do poglądów wyrażanych w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
9. Scharakteryzuj konstytucyjną zasadę społecznej gospodarki rynkowej.
10. Scharakteryzuj prewencyjną kontrolę konstytucyjności prawa.
11. Przedstaw rolę Senatu w procesie ustawodawczym.
12. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony wolności i praw.